9 πάροχοι κεφαλαίου κίνησης για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη της επιχείρησής σας

Οι ταμειακές ροές είναι ένα σημαντικό στοιχείο κάθε επιχείρησης, καθώς μετρούν την κίνηση των χρημάτων προς και από μια επιχείρηση. Μετρά την εισροή και εκροή μετρητών και αποτελεί βασικό δείκτη της οικονομικής υγείας μιας εταιρείας.

Μια σωστή ταμειακή ροή βοηθά στη λήψη οικονομικών αποφάσεων, στην αποφυγή χρηματοοικονομικών προβλημάτων, στην ανάπτυξη και στην επέκταση των κεφαλαίων, στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και πολλά άλλα.

Η ταμειακή ροή είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της επιτυχίας και της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης. Η παρακολούθηση και η διαχείριση των ταμειακών ροών πρέπει να είναι βασικό μέρος της οικονομικής στρατηγικής κάθε επιχείρησης.

Τι είναι Κεφάλαιο Κίνησης;

Το κεφάλαιο κίνησης είναι ένας χρηματοοικονομικός δείκτης που αξιολογεί την ικανότητα μιας εταιρείας να εκπληρώσει τις άμεσες υποχρεώσεις της. Ένα θετικό ισοζύγιο κεφαλαίου κίνησης υποδηλώνει ότι μια εταιρεία έχει αρκετά κυκλοφορούν ενεργητικό για να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

Αντίθετα, ένα αρνητικό ισοζύγιο κεφαλαίου κίνησης υποδηλώνει ότι η εταιρεία μπορεί να έχει πρόβλημα να εκπληρώσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

Η παγκόσμια αγορά χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης αναμένεται να φτάσει τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2024.

Οι ταμειακές ροές είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα και την οικονομική υγεία μιας επιχείρησης. Μια εταιρεία με ισχυρή θέση κεφαλαίου κίνησης μπορεί συνήθως να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και διαθέτει τους πόρους που χρειάζεται για να επενδύσει στην ανάπτυξη και την επέκταση.

Πώς να υπολογίσετε το κεφάλαιο κίνησης;

Ο τύπος για τον υπολογισμό του κεφαλαίου κίνησης:

Κεφάλαιο κίνησης = Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν προβλεπόμενη ταμειακή ροή ενός έτους είναι γνωστά ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Παραδείγματα περιλαμβάνουν μετρητά, εισπρακτέους λογαριασμούς και επενδύσεις σε αποθέματα που πραγματοποιήθηκαν αμέσως.

Υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους αναφέρονται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Παραδείγματα περιλαμβάνουν πληρωτέους λογαριασμούς, βραχυπρόθεσμο δανεισμό, πληρωτέους μισθούς και φορολογικές υποχρεώσεις.

Έτσι, για να υπολογίσετε το κεφάλαιο κίνησης, αφαιρείτε απλώς τις τρέχουσες υποχρεώσεις από το κυκλοφορούν ενεργητικό.

Είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ότι το κεφάλαιο κίνησης μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου και δεν μπορεί να δώσει μια πραγματική αναπαράσταση της οικονομικής κατάστασης μιας εταιρείας. Είναι απλώς ένας από τους πολλούς δείκτες που πρέπει να συνδυαστούν με άλλες οικονομικές πληροφορίες για να έχουμε μια βαθύτερη εικόνα της οικονομικής θέσης μιας επιχείρησης.

Ποια είναι τα οφέλη του κεφαλαίου κίνησης;

Υπάρχουν πολλά οφέλη για την κατανόηση του κεφαλαίου κίνησης σας, όπως:

Βελτιωμένη διαχείριση ταμειακών ροών

Η κατανόηση του κεφαλαίου κίνησης σας βοηθά να εντοπίσετε τομείς στους οποίους μπορείτε να βελτιώσετε τις ταμειακές ροές σας και να διαχειριστείτε καλύτερα τους ταμειακούς πόρους σας.

Καλύτερη λήψη αποφάσεων

Κατανοώντας το κεφάλαιο κίνησης σας, μπορείτε να λάβετε πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με το πότε να επενδύσετε στην ανάπτυξη, πότε να πληρώσετε λογαριασμούς και πότε να αναλάβετε πρόσθετο χρέος.

Βελτιωμένη πιστοληπτική ικανότητα

Ένα θετικό ισοζύγιο κεφαλαίου κίνησης υποδηλώνει στους δανειστές και τους επενδυτές ότι είστε οικονομικά σταθεροί και ικανοί να ανταποκριθείτε στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σας, κάτι που μπορεί να βελτιώσει την πιστοληπτική σας ικανότητα και να αυξήσει τις πιθανότητές σας να εξασφαλίσετε χρηματοδότηση.

Αυξημένη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Μια ισχυρή θέση κεφαλαίου κίνησης παρέχει ένα δίχτυ ασφαλείας για την επιχείρησή σας, βοηθώντας να διασφαλίσετε ότι έχετε τους πόρους που χρειάζεστε για απροσδόκητα έξοδα και οικονομική ύφεση.

Καλύτερη ικανότητα προγραμματισμού για το μέλλον

Η κατανόηση του κεφαλαίου κίνησης σας βοηθά να προγραμματίσετε το μέλλον, να προβλέψετε πιθανούς περιορισμούς ταμειακών ροών και να λάβετε αποφάσεις που θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε την επιχείρησή σας μακροπρόθεσμα.

  9 Κορυφαίες εφαρμογές αναζήτησης τηλεφωνικών αριθμών απατεώνων

Το κεφάλαιο κίνησης είναι σημαντικό για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την οικονομική σας υγεία και σας βοηθά να λαμβάνετε καλύτερες αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών σας και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Ο διάδρομος προσγείωσης και το κεφάλαιο κίνησης συνδέονται στο ότι και τα δύο βοηθούν στη μέτρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και της ικανότητας μιας εταιρείας να συνεχίσει να λειτουργεί.

Το Runway αναφέρεται στο χρόνο μιας εταιρείας προτού τελειώσει τα μετρητά της και χρειαστεί είτε να συγκεντρώσει περισσότερο κεφάλαιο είτε να κλείσει τις δραστηριότητές της. Συνήθως υπολογίζεται ως ο αριθμός των μηνών που μια εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με το τρέχον ταμειακό της υπόλοιπο, με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται πρόσθετα έσοδα.

Αντίθετα, το κεφάλαιο κίνησης αξιολογεί την ικανότητα μιας εταιρείας να ελέγχει τις ταμειακές ροές της και να ικανοποιεί τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Καθορίζεται αφαιρώντας τις τρέχουσες υποχρεώσεις μιας εταιρείας από το κυκλοφορούν ενεργητικό της.

Το θετικό ισοζύγιο κεφαλαίου κίνησης και ο μακρύς διάδρομος υποδεικνύουν ότι μια εταιρεία έχει ισχυρή οικονομική θέση και είναι πιθανό να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί για εκτεταμένη περίοδο χωρίς να χρειάζεται να αντλήσει πρόσθετο κεφάλαιο.

Ωστόσο, ενώ το κεφάλαιο κίνησης επικεντρώνεται στη βραχυπρόθεσμη σταθερότητα, ο διάδρομος εξετάζει τη μακροπρόθεσμη δυνατότητα να συνεχίσει να λειτουργεί. Και οι δύο μετρήσεις είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της οικονομικής υγείας μιας εταιρείας. Μαζί, παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της ικανότητας της εταιρείας να διαχειρίζεται τα οικονομικά της και να διατηρεί τις δραστηριότητές της.

Τώρα συζητάμε τις εταιρείες που παρέχουν κεφάλαιο κίνησης.

Capchase

Η Capchase είναι μια εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που παρέχει εναλλακτικές επιλογές χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις SaaS. Η εταιρεία ειδικεύεται στη χρηματοδότηση τιμολογίων, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε μετρητά δεσμευμένα σε εκκρεμή τιμολόγια.

Με το Capchase, οι επιχειρήσεις μπορούν να πουλήσουν τα τιμολόγιά τους σε επενδυτές, οι οποίοι παρέχουν τα κεφάλαια που χρειάζονται για να καλύψουν τα έξοδά τους και να διατηρήσουν τις δραστηριότητές τους.

Παρέχει στις επιχειρήσεις μια εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης που μπορεί να συμβάλει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ δημιουργίας τιμολογίων και πληρωμής, επιτρέποντάς τους να αποφύγουν τους περιορισμούς ταμειακών ροών και να διατηρήσουν την ανάπτυξη.

Η πλατφόρμα της Capchase έχει σχεδιαστεί για να είναι φιλική προς το χρήστη και προσβάσιμη σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Η διαδικασία της εταιρείας είναι απλοποιημένη και αποτελεσματική, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να έχουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση που χρειάζονται.

Στο κατάστρωμα

Η OnDeck είναι μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με γνώμονα την τεχνολογία και παρέχει πρόσβαση σε κεφάλαια σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η εταιρεία προσφέρει βραχυπρόθεσμα δάνεια και πιστωτικές γραμμές για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν τις ταμειακές ροές τους και να καλύψουν τις ανάγκες τους σε κεφάλαιο κίνησης.

Η πλατφόρμα της OnDeck χρησιμοποιεί καινοτόμο τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής μάθησης και της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, για τη λήψη αποφάσεων δανεισμού γρήγορα και αποτελεσματικά. Επιτρέπει στην εταιρεία να προσφέρει επιχειρηματική χρηματοδότηση σε ημέρες αντί για εβδομάδες ή μήνες.

Εκτός από τις υπηρεσίες δανεισμού, η OnDeck παρέχει στους πελάτες της πολύτιμες πληροφορίες και πληροφορίες σχετικά με την απόδοση της επιχείρησής τους, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων για τις πωλήσεις, τις ταμειακές ροές και άλλες βασικές οικονομικές μετρήσεις. Βοηθά τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν καλύτερα και να διαχειριστούν την οικονομική τους υγεία.

Fundbox

Η Fundbox είναι μια εταιρεία fintech που παρέχει λύσεις κεφαλαίων κίνησης για μικρές επιχειρήσεις. Η εταιρεία προσφέρει διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες. Περιλαμβάνει πιστωτικές γραμμές και χρηματοδότηση τιμολογίων για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν τις ταμειακές ροές τους και να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους.

  Πώς να αφαιρέσετε σκαριφήματα σε ένα στιγμιότυπο οθόνης iPhone

Το Fundbox χρησιμοποιεί μια ιδιόκτητη τεχνολογική πλατφόρμα για την ανάλυση δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων δανεισμού, παρέχοντας γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στο κεφάλαιο κίνησης για τους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων.

Η εταιρεία προσφέρει επίσης εργαλεία για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν τα οικονομικά τους, συμπεριλαμβανομένου ενός πίνακα ελέγχου που παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τις ταμειακές ροές και την αποπληρωμή του χρέους τους.

Ο κύριος στόχος του Fundbox είναι να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στο κεφάλαιο κίνησης που χρειάζονται για να αναπτυχθούν και να επιτύχουν. Η εταιρεία στοχεύει να παρέχει μια απλή και βολική λύση για επιχειρήσεις που αγωνίζονται να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από παραδοσιακές τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Biz2credit

Η Biz2Credit είναι μια εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που παρέχει σε ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων πρόσβαση σε μια σειρά από χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των δανείων για κεφάλαιο κίνησης.

Η δυνατότητα κεφαλαίου κίνησης του Biz2Credit επιτρέπει στους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων να υποβάλουν αίτηση για δάνειο για να βοηθήσουν στη διαχείριση των βραχυπρόθεσμων αναγκών τους σε ταμειακές ροές.

Μέσω της λειτουργίας κεφαλαίου κίνησης στο Biz2Credit, οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δάνεια που κυμαίνονται από 5.000 έως 5 εκατομμύρια δολάρια, με όρους αποπληρωμής που κυμαίνονται συνήθως από έξι μήνες έως δύο χρόνια. Η διαδικασία αίτησης δανείου είναι γρήγορη και εύκολη, με τις περισσότερες αποφάσεις δανείου να λαμβάνονται εντός 24 ωρών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης της δυνατότητας κεφαλαίου κίνησης του Biz2Credit είναι ότι επιτρέπει στους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων να έχουν πρόσβαση σε γρήγορη και ευέλικτη χρηματοδότηση για τη διαχείριση των αναγκών τους σε ταμειακές ροές. Είτε χρειάζεται να καλύψετε απροσδόκητα έξοδα, είτε να επενδύσετε στην ανάπτυξη ή να πληρώσετε τη μισθοδοσία, ένα δάνειο κεφαλαίου κίνησης από την Biz2Credit μπορεί να σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι η επιχείρησή σας διαθέτει τους πόρους που χρειάζεται για να πετύχει.

Lending Tree

Το LendingTree είναι μια κορυφαία διαδικτυακή αγορά δανείων που συνδέει τους καταναλωτές με πολλούς δανειστές. Η πλατφόρμα παρέχει έναν απλό και βολικό τρόπο για τους δανειολήπτες να συγκρίνουν τις επιλογές δανείου και να βρουν την καλύτερη συμφωνία για δάνεια για διάφορες ανάγκες, όπως προσωπικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, δάνεια αυτοκινήτων και πολλά άλλα.

Το LendingTree λειτουργεί ως ιστότοπος σύγκρισης, επιτρέποντας στους δανειολήπτες να συγκρίνουν εύκολα επιλογές δανείου από ένα δίκτυο δανειστών, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, πιστωτικών ενώσεων και διαδικτυακών δανειστών. Εισάγοντας πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες δανείου τους, οι δανειολήπτες μπορούν να λαμβάνουν πολλαπλές προσφορές δανείων από διαφορετικούς δανειστές, τις οποίες μπορούν να συγκρίνουν και να επιλέξουν.

Η πλατφόρμα παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα δανειακών προϊόντων, από προσωπικά δάνεια χωρίς εξασφάλιση μέχρι στεγαστικά δάνεια με εξασφάλιση και οτιδήποτε ενδιάμεσα.

Σωλήνας

Η The Pipe είναι μια εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που παρέχει στις επιχειρήσεις έναν καλύτερο τρόπο διαχείρισης των ταμειακών ροών τους και πρόσβασης σε κεφάλαιο κίνησης. Η πλατφόρμα προσφέρει μια σειρά εργαλείων και υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να βελτιστοποιήσουν τις ταμειακές ροές τους και να λάβουν τη χρηματοδότηση που χρειάζονται για να αναπτυχθούν.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Pipe είναι το εργαλείο διαχείρισης ταμειακών ροών του, το οποίο δίνει στις επιχειρήσεις ορατή σε πραγματικό χρόνο την ταμειακή τους θέση και τις βοηθά να διαχειρίζονται καλύτερα τα οικονομικά τους. Το εργαλείο ενσωματώνεται με τα υπάρχοντα χρηματοοικονομικά συστήματα μιας επιχείρησης και παρέχει πληροφορίες για τις ταμειακές ροές της, επιτρέποντας στην επιχείρηση να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών της.

Εκτός από το εργαλείο διαχείρισης ταμειακών ροών, η Pipe παρέχει επίσης στις επιχειρήσεις πρόσβαση στη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης. Η πλατφόρμα προσφέρει ευέλικτες επιλογές χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των ανακυκλούμενων πιστωτικών γραμμών, για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες τους σε ταμειακές ροές.

  Είστε έτοιμοι να αποκτήσετε δεξιότητες για μια νέα δουλειά; Δοκιμάστε το Trailhead

Ιδρυτικό μονοπάτι

Το Founderpath είναι μια εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που βοηθά τις startups εκκίνησης SaaS με κεφάλαιο κίνησης. Η εταιρεία προσφέρει διάφορες υπηρεσίες όπως μετρήσεις πελατών, μετρήσεις επιχειρήσεων, υπολογιστές αποτίμησης και πολλά άλλα.

Με το Founderpath, οι startups μπορούν επίσης να ενσωματώσουν διάφορα εργαλεία SaaS που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία εργασίας.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Founderpath είναι ότι δίνουν ένα χρονικό όριο άνω των 12 μηνών για την αποπληρωμή με επιτόκιο έκπτωσης έως και 8%nΓίνεται πολύ χρήσιμο για τους ιδρυτές να χρησιμοποιούν το κεφάλαιο όσο και όταν χρειάζεται χωρίς την ταλαιπωρία επιστρέφοντας.

Δεν υπάρχουν μεσάζοντες στη διαδικασία μεταφοράς χρημάτων. Απλώς πρέπει να συνδεθείτε και να συμπληρώσετε κάποιες απαραίτητες πληροφορίες που θα σας δώσει μια βαθμολογία Founderpath. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο περισσότερο κεφάλαιο είναι. Μετά τη λήψη του σκορ, τα χρήματα θα σας μεταφερθούν εντός 24 ωρών. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε αμοιβές και κανένας δικηγόρος δεν επιδίδεται σε αυτή τη διαδικασία.

Χωρίς καπάκι

Η Uncapped είναι μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες δανείου. Η εταιρεία ασχολείται με χρηματοδότηση βάσει εσόδων, δάνεια φυγής SaaS, χρηματοδότηση από πωλητές της Αμαζόνας και δάνεια καθορισμένης διάρκειας.

Έχουν μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή που σας επιτρέπει να κάνετε αίτηση μέσα σε λίγα λεπτά και η απόφαση δίνεται σε λιγότερο από 24 ώρες. Απλά πρέπει να πληρώσετε ένα πάγιο τέλος. το πλήρες κόστος θα εμφανιστεί στην οθόνη σας εκ των προτέρων. Κάνει τη διαδικασία χωρίς προβλήματα.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Uncapped είναι το δάνειο που παρέχει κυμαίνεται από $100.000 έως $10.000.000 χωρίς τόκους και χωρίς ίδια κεφάλαια. Βοηθά τις διαδικτυακές επιχειρήσεις να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους χωρίς να επιβαρύνουν το κεφάλαιο κίνησης. Αυτή η εταιρεία βοηθά τις επιχειρήσεις με ένα διαδικτυακό μοντέλο και δραστηριοποιείται για περισσότερους από έξι μήνες με μηνιαία έσοδα 100.000 $ ή περισσότερα.

Clearco

Η Clearco είναι μια εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που παρέχει υπηρεσίες ψηφιακής τραπεζικής. Η εταιρεία προσφέρει διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων χρεωστικών καρτών, λογαριασμών όψεως και μεταφορών χρημάτων.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της Clearco είναι ότι παρέχει σταθερές πληρωμές, δηλαδή οι πληρωμές είναι χωρίς ανατοκισμό και οι εβδομαδιαίες πληρωμές δεν αυξάνονται με τη διαδικασία αποπληρωμής.

Η Clearco στοχεύει να καταστήσει τις τραπεζικές συναλλαγές πιο προσιτές και βολικές για τους καταναλωτές, προσφέροντας μια σύγχρονη, φιλική προς τον χρήστη πλατφόρμα, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση από smartphone ή υπολογιστή.

Η εταιρεία παρέχει επίσης εργαλεία για να βοηθήσει τους χρήστες να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους και να λαμβάνουν ενημερωμένες οικονομικές αποφάσεις. Η αποστολή της Clearco είναι να παρέχει στους πελάτες της μια απλή, διαφανή και προσιτή εναλλακτική λύση έναντι της παραδοσιακής τραπεζικής.

συμπέρασμα

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η έννοια του κεφαλαίου κίνησης υπόκειται σε ερμηνεία και μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά από διάφορα άτομα, επιχειρήσεις και οικονομικούς εμπειρογνώμονες.

Το κεφάλαιο κίνησης μετρά τη βραχυπρόθεσμη οικονομική υγεία μιας εταιρείας και μπορεί να αξιολογηθεί τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική άποψη. Ενώ ορισμένοι μπορεί να βλέπουν ένα υψηλό επίπεδο κεφαλαίου κίνησης ως θετικό σημάδι της σταθερότητας μιας εταιρείας, άλλοι μπορεί να το θεωρούν ως ένδειξη αναποτελεσματικότητας στη διαχείριση των πόρων.

Κατά τη γνώμη μου, μια ισορροπία μεταξύ της ύπαρξης επαρκούς κεφαλαίου κίνησης για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και της μεγιστοποίησης της διάθεσης κεφαλαίων προς ευκαιρίες ανάπτυξης είναι η ιδανική κατάσταση.

Ωστόσο, το κατάλληλο επίπεδο κεφαλαίου κίνησης ποικίλλει μεταξύ των βιομηχανιών και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους της εταιρείας, του κύκλου λειτουργίας και της σταθερότητας των ροών εσόδων της.

Μπορείτε επίσης να εξερευνήσετε κάποιο καλύτερο λογισμικό οικονομικής διαχείρισης για SMB.