9 Λύσεις Βέλτιστης Διαχείρισης Ανίχνευσης και Απόκρισης (MDR) για τη βελτίωση της στάσης ασφαλείας

Η λύση Managed Detection and Response (MDR) είναι ένας συνδυασμός προηγμένων τεχνολογιών ασφαλείας, εργαλείων και τεχνογνωσίας που προσφέρουν οι πωλητές στους πελάτες τους σε ένα μοντέλο παράδοσης ασφάλειας ως υπηρεσίας.

Αντί να επενδύει σε μια δαπανηρή εσωτερική λύση πολλαπλών προϊόντων, ο οργανισμός αναθέτει σε τρίτους την ασφάλεια πληροφορικής του σε τρίτο πάροχο MDR.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο πάροχος παρακολουθεί την υποδομή του πελάτη ενώ εντοπίζει και αποκαθιστά προληπτικά τις τρέχουσες και τις αναδυόμενες απειλές.

Μια υπηρεσία MDR παρέχει προηγμένη προστασία και είναι ιδανική για όλους τους οργανισμούς και ιδιαίτερα αυτούς που δεν διαθέτουν επαρκή εργαλεία και δεξιότητες για να εξασφαλίσουν τα σημερινά πολύπλοκα περιβάλλοντα πληροφορικής.

Επεκτείνει τα εσωτερικά συστήματα ασφαλείας με προηγμένα εργαλεία και ειδικούς υψηλής ειδίκευσης για την παροχή παρακολούθησης 24/7 και προηγμένης ανίχνευσης και απόκρισης απειλών – καλύτερα από άλλες λύσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Κατά συνέπεια, οι οργανισμοί μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πιο πρόσφατες και πιο αποτελεσματικές τεχνολογίες ασφάλειας και τεχνογνωσία χωρίς να επενδύουν σε δαπανηρές εσωτερικές λύσεις.

Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας MDR

Ένα από τα κύρια οφέλη μιας λύσης MDR είναι η βελτίωση της συνολικής στάσης ασφαλείας ενός οργανισμού. Παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις απειλές με δυνατότητα δράσης και αναφορές που περιέχουν πληροφορίες που βοηθούν στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση τρωτών σημείων και κενών στα συστήματα και τις πρακτικές ασφαλείας.

Άλλα πλεονεκτήματα μιας διαχειριζόμενης λύσης εντοπισμού και απόκρισης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • 24/7 παρακολούθηση και γρήγορη, σε πραγματικό χρόνο ανίχνευση και αποκατάσταση όλων των απειλών, ελαχιστοποιώντας έτσι τον αριθμό των επιτυχημένων επιθέσεων και ζημιών.
 • Επιτρέπει στους οργανισμούς να αποκτήσουν καλύτερη ορατότητα στην υποδομή πληροφορικής τους, παρακολουθώντας τη δραστηριότητα των χρηστών και εντοπίζοντας ύποπτες ή κακόβουλες δραστηριότητες.
 • Μειωμένο κόστος – Εξαλείφει την ανάγκη επένδυσης σε δαπανηρά εσωτερικά συστήματα ασφαλείας και ομάδες
 • Βοηθά τους οργανισμούς να συμμορφωθούν με διάφορα βιομηχανικά και ρυθμιστικά πρότυπα

Πώς διαφέρει το MDR από άλλες λύσεις κυβερνοασφάλειας

Μια υπηρεσία MDR διαφέρει από άλλες λύσεις κυβερνοασφάλειας στο ότι διευθύνεται από τρίτο πάροχο. Αν και μπορεί να υπάρχει εσωτερική λύση, η υπηρεσία MDR συμπληρώνει τις υπάρχουσες λύσεις ασφαλείας του πελάτη, όπως προγράμματα προστασίας από ιούς, τείχη προστασίας, συστήματα ανίχνευσης εισβολών και άλλα εργαλεία.

Ωστόσο, οι πελάτες δεν χρειάζεται να επενδύσουν σε μεγάλο βαθμό για να αγοράσουν δαπανηρές εσωτερικές τεχνολογίες και να απασχολήσουν ειδικούς. Αντίθετα, ο πάροχος υπηρεσιών MDR προσφέρει εργαλεία ασφάλειας και τεχνογνωσία ως υπηρεσία με χαμηλότερο κόστος.

Ο πάροχος παρακολουθεί προληπτικά την υποδομή, τα τελικά σημεία, την κυκλοφορία δικτύου, τις εφαρμογές, τα αρχεία καταγραφής, τη δραστηριότητα των χρηστών και άλλα σημεία δεδομένων ενός οργανισμού.

Με τον εντοπισμό οποιασδήποτε απειλής ή ύποπτης δραστηριότητας, ο πάροχος διερευνά γρήγορα και μετριάζει το περιστατικό χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να συμβουλευτεί τον πελάτη. Κατά συνέπεια, αυτό σταματά την επίθεση πριν βλάψει ή υπονομεύσει τα συστήματα.

Βασικά χαρακτηριστικά μιας υπηρεσίας MDR

Τα βασικά χαρακτηριστικά μιας διαχειριζόμενης υπηρεσίας εντοπισμού και απόκρισης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Προηγμένο κυνήγι απειλών με χρήση των πιο πρόσφατων και προηγμένων εργαλείων και ειδικών υψηλής εξειδίκευσης. Αυτό επιτρέπει στις λύσεις MDR να εντοπίζουν εξελισσόμενες απειλές που παρακάμπτουν άλλες λύσεις ασφαλείας.
 • Χρησιμοποιεί προηγμένα αναλυτικά στοιχεία ασφαλείας, τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική μάθηση, προγνωστική ανάλυση, μοντελοποίηση συμπεριφοράς, εγκληματολογία δικτύου, ανάλυση συμπεριφοράς χρηστών και οντοτήτων (UBEA), διαχείριση στάσης ασφαλείας στο cloud (CSPM) και άλλα για να κατανοήσει πώς οι εισβολείς θέτουν σε κίνδυνο τα συστήματα πληροφορικής.
 • Παρέχει προστασία σε πραγματικό χρόνο 24/7 παρακολουθώντας συνεχώς τα συστήματα για τρέχουσες και αναδυόμενες απειλές και τυχόν ύποπτες δραστηριότητες. Αυτό τους επιτρέπει να εντοπίζουν γρήγορα και να ανταποκρίνονται σε οποιεσδήποτε απειλές προτού προκαλέσουν οποιαδήποτε ζημιά.
 • Με τον εντοπισμό μιας απειλής ή ύποπτης δραστηριότητας, οι ειδικοί του παρόχου υπηρεσιών MDR διερευνούν τα ζητήματα και λαμβάνουν άμεσα μέτρα για να σταματήσουν την επίθεση. Εκτός εάν υπάρχουν νέες αναδυόμενες απειλές, ορισμένες λύσεις που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες εκτελούν αυτόματη αποκατάσταση θέτοντας σε καραντίνα ύποπτα αρχεία ή αποκλείοντας την πρόσβαση σε έναν πόρο IT όταν υπάρχει ύποπτη δραστηριότητα.
 • Αυτοματοποιημένη συνεχής παρακολούθηση της υποδομής πληροφορικής ενός οργανισμού, των δικτύων, των τερματικών σημείων, των εφαρμογών και άλλων πόρων και δραστηριοτήτων για τον εντοπισμό και την επίλυση οποιασδήποτε απειλής. Ειδοποιεί επίσης τις ομάδες ασφαλείας για τυχόν απόπειρες επιθέσεων και πιθανές απειλές.
  Κατανόηση της υλοποίησης της ουράς στην Python

Γιατί οι Οργανισμοί Επιλέγουν Υπηρεσίες MDR

Με το εξελισσόμενο τοπίο των υπολογιστών, οι παραδοσιακές λύσεις ασφάλειας είναι ανεπαρκείς για την προστασία της πολύπλοκης υποδομής πληροφορικής. Το MDR συμβάλλει στην κάλυψη κρίσιμων κενών ασφάλειας πληροφορικής λόγω ανεπαρκών τεχνολογιών, τεχνογνωσίας και δυνατοτήτων παρακολούθησης. Οι περισσότεροι πάροχοι επενδύουν σε προσωπικό υψηλής ειδίκευσης με προηγμένη τεχνογνωσία στο κυνήγι απειλών.

Επιπλέον, αναπτύσσουν εξαιρετικά αποτελεσματικά εργαλεία EDR και άλλες τεχνολογίες. Κατά συνέπεια, οργανισμοί χωρίς επαρκείς δεξιότητες, χρόνο και προϋπολογισμό για να επενδύσουν σε μια ισχυρή λύση ασφάλειας μπορούν να αναθέσουν σε τρίτους τις υπηρεσίες ασφαλείας από τους παρόχους MDR.

Η υπηρεσία παρέχει στους οργανισμούς τις τεχνολογίες και την τεχνογνωσία για τον αποτελεσματικό εντοπισμό και τον τερματισμό όλων των απειλών που παρακάμπτουν τις εσωτερικές λύσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Ιδανικά, οι υπηρεσίες που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες παρέχουν συνεχή παρακολούθηση και εις βάθος αναλύσεις για να αποκτήσουν πλήρη ορατότητα στην υποδομή ενός οργανισμού και να εντοπίζουν αξιόπιστα και να ανταποκρίνονται σε απειλές πέρα ​​από αυτό που μπορούν να χειριστούν οι εσωτερικές λύσεις και οι ομάδες.

Διαχειριζόμενες περιπτώσεις χρήσης ανίχνευσης και απόκρισης

Παρακάτω είναι μερικοί από τους οργανισμούς που μπορούν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες διαχειριζόμενης ανίχνευσης και απόκρισης.

Μικρές επιχειρήσεις

Αυτά μπορούν να λάβουν την πλήρη προστασία των περιουσιακών τους στοιχείων χωρίς να επενδύσουν τόσα πολλά σε εσωτερικά εργαλεία και δεξιότητες. Συνήθως, οι μικρές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για να αγοράσουν μια στοίβα λύσεων ασφαλείας και να απασχολήσουν προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης. Ως εκ τούτου, η εξωτερική ανάθεση ασφάλειας τους παρέχει τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες και πόρους με ένα κλάσμα του κόστους.

Μεγάλοι Οργανισμοί

Καθώς οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να αυξάνονται σε μέγεθος, προσωπικό και υποδομή, οι ομάδες ασφαλείας ενδέχεται να κατακλύζονται λόγω της πολυπλοκότητας των συστημάτων. Επιπλέον, ένας μεγάλος οργανισμός μπορεί να έχει γραφεία κατανεμημένα σε διάφορες περιοχές με διαφορετική βάση χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων εργαζομένων και μιας ποικιλίας συσκευών.

Ένα MDR βοηθά στην παρακολούθηση και προστασία του περιβάλλοντος cloud, των τελικών σημείων, των εσωτερικών συστημάτων, του φόρτου εργασίας, των δεδομένων και των ταυτοτήτων.

Κυβερνητικές οντότητες

Τα περισσότερα κρατικά ιδρύματα διαχειρίζονται μεγάλα και πολύπλοκα συστήματα πληροφορικής με ευαίσθητα και ιδιωτικά δεδομένα. Επιπλέον, τα συστήματα πρέπει να λειτουργούν χωρίς διακοπή για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και έγκαιρη παροχή υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, πρέπει να προστατεύουν τις εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές και συστήματα.

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κατέχουν ένα ευρύ φάσμα ευαίσθητων και ιδιωτικών δεδομένων που απαιτούν υψηλή ασφάλεια για την πρόληψη επιθέσεων, απάτης και κλοπής. Μια λύση MDR μπορεί να προσφέρει ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας και παρακολούθηση και ανάλυση όλο το εικοσιτετράωρο για τον γρήγορο εντοπισμό και την απόκριση σε ύποπτες δραστηριότητες.

Πάροχοι υπηρεσιών υγείας

Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης χειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα ασθενών στα οποία δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Επιπλέον, πρέπει να συμμορφώνονται με διάφορα ρυθμιστικά πρότυπα, όπως το HIPPA, όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης των ιδιωτικών δεδομένων. Μια λύση MDR τους δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζουν γρήγορα και να μετριάζουν τις απειλές, ενώ βοηθά στη συμμόρφωση με τους διάφορους κανονισμούς.

Για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τη σωστή λύση, ακολουθούν οι καλύτερες υπηρεσίες MDR.

Cybereason MDR

Το Cybereason MDR είναι μια γρήγορη και αποτελεσματική λύση ανίχνευσης, απόκρισης και πρόληψης που βοηθά τους οργανισμούς να εντοπίζουν και να σταματούν όλους τους τύπους απειλών. Προστατεύει τα συστήματα πληροφορικής ακόμη και από τις πιο εξελιγμένες επιθέσεις που οι εσωτερικές λύσεις δεν μπορούν να εντοπίσουν. Η λύση MDR παρέχει γρήγορο εντοπισμό και γρήγορη αποκατάσταση μιας απειλής.

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Παρέχει ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προστασία για όλα τα συστήματα πληροφορικής σας εξωτερικά, καλύπτοντας έτσι όλες τις ανάγκες ασφαλείας σας και επιτρέποντας στο προσωπικό πληροφορικής σας να επικεντρωθεί σε άλλα θέματα.
 • Επιτρέπει στους οργανισμούς να βελτιώσουν τη στάση ασφαλείας τους και να προστατεύουν όλα τα τελικά σημεία ανεξαρτήτως τοποθεσίας.
 • Χρησιμοποιεί μια έξυπνη λειτουργία Cyberreason Severity Score για να φιλτράρει και να μειώσει την κούραση σε εγρήγορση.
 • Απρόσκοπτη και γρήγορη ανάπτυξη, επιτρέποντάς σας να ασφαλίσετε τα περιουσιακά σας στοιχεία σε λίγα μόνο λεπτά
 • Διαθέτει μια εφαρμογή Cybereason MDR Mobile για να ενδυναμώνει τις ομάδες ασφαλείας με ενημερωμένες πληροφορίες και να τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε πίνακες εργαλείων και να ανταποκρίνονται σε απειλές από οπουδήποτε.

Sophos MDR

Το Sophos MDR είναι μια ανώτερη και οικονομικά αποδοτική υπηρεσία MDR που παρέχει προηγμένη προστασία 24/7 από παραβιάσεις και ransomware.

  13 τρόποι για να διορθώσετε το πρόβλημα παγώματος και επανεκκίνησης της τηλεόρασης Roku

Οι λύσεις διαχειριζόμενης ανίχνευσης και απόκρισης που βασίζονται σε SaaS βοηθούν να ελευθερωθεί ο χρόνος των ομάδων ασφαλείας σας και να επικεντρωθούν σε άλλα ζητήματα. Η Sophos προσφέρει στους οργανισμούς τα πιο πρόσφατα εργαλεία κυβερνοασφάλειας και τεχνογνωσία χωρίς να επενδύει σε δαπανηρά εσωτερικά συστήματα.

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Προσαρμοσμένες λύσεις που επιτρέπουν στις ομάδες ασφαλείας να προσαρμόζουν το επίπεδο υπηρεσιών με βάση τις μοναδικές ανάγκες του οργανισμού και τα υπάρχοντα κενά ασφαλείας.
 • Παρέχει πλήρη απόκριση σε περιστατικά, εξασφαλίζοντας έτσι ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας και ζημιές. Ενώ σας δίνει τη δυνατότητα να ανακάμψετε γρήγορα από την απειλή και να συνεχίσετε τις λειτουργίες.
 • Ένας κεντρικός πίνακας εργαλείων και σύστημα αναφορών που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη στάση ασφαλείας σας, τα περιστατικά ασφαλείας και τις ενέργειες που πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση.
 • Ενσωματώνει απρόσκοπτα και λειτουργεί σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες λύσεις ασφάλειας
 • Παρέχει 24/7 υπηρεσία παρακολούθησης και άμεσης απόκρισης συμβάντων κατά τον εντοπισμό απειλής. Στη συνέχεια, σας στέλνει μια ειδοποίηση σχετικά με την απειλή και τις ενέργειες που έγιναν.

Rapid7 MDR

Το Rapid7 MDR είναι μια ισχυρή υπηρεσία που βοηθά στον εντοπισμό και τον μετριασμό των απειλών χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες και αποτελεσματικές τεχνολογίες. Παρέχει επίσης παρακολούθηση και κυνήγι απειλών για να σταματήσει τους επιτιθέμενους πριν χτυπήσουν.

Η λύση διαχειριζόμενης ανίχνευσης και απόκρισης βασίζεται σε πολλαπλές προηγμένες τεχνολογίες ανίχνευσης, όπως αναλύσεις συμπεριφοράς, ευφυΐα απειλών, ανάλυση κυκλοφορίας δικτύου και άλλες για τον εντοπισμό και την απόκριση σε απειλές.

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Παρέχει ένα οικονομικά αποδοτικό και πλήρες κέντρο λειτουργίας ασφαλείας 24/7 από άκρο σε άκρο (SOC) με άμεση απόκριση στο τελικό σημείο και τις απειλές χρηστών.
 • Εξαιρετικές δυνατότητες αναφοράς και ειδοποίησης. Παρέχει ολοκληρωμένες αναφορές, αναλύσεις και ένα ευρύ φάσμα μετρήσεων.
 • Επιτρέπει στους οργανισμούς να επεκτείνουν τις ομάδες ασφαλείας τους με ειδικούς στην Ψηφιακή Εγκληματολογική και Απόκριση Συμβάντων (DFIR) και στην ανάλυση απειλών.
 • Συνδυάζει πολλαπλές προηγμένες τεχνολογίες όπως το XDR του InsightIDR, εγκληματολογικά εργαλεία, εξωτερικές και εσωτερικές πληροφορίες απειλών και λύσεις κυνηγιού. Κατά συνέπεια, το Rapid 7 μπορεί γρήγορα να εντοπίσει και να μετριάσει όλες τις υπάρχουσες και αναδυόμενες απειλές.
 • Απεριόριστοι και προσαρμόσιμοι κανόνες και ειδοποιήσεις συντονισμός για την κάλυψη των αναγκών του οργανισμού σας.

Crowdstrike Falcon Complete MDR

Το CrowdStrike Falcon Complete MDR είναι μια ισχυρή, προηγμένη πλατφόρμα MDR εγγενής στο cloud που προστατεύει διακομιστές, σταθμούς εργασίας, φόρτους εργασίας στο cloud, τελικά σημεία, χρήστες, δεδομένα και ταυτότητα.

Χρησιμοποιεί δείκτες σε πραγματικό χρόνο, όπως ευφυΐα απειλών, κυβερνοεπιθέσεις, τηλεμετρία και άλλα για να ανιχνεύσει με ακρίβεια απειλές και να αποκτήσει ορατότητα σε τρωτά σημεία. Επιπλέον, παρέχει αυτοματοποιημένο κυνήγι απειλών και μετριασμό προστασίας.

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Ένα ελαφρύ, επεκτάσιμο και γρήγορο εργαλείο με υψηλή κάλυψη ανίχνευσης, προηγμένη απόδοση και προστασία.
 • Παρέχει ταχεία ανίχνευση και εξάλειψη απειλών ενώ θέτει σε καραντίνα ύποπτα αρχεία και ειδοποιεί τις ομάδες του οργανισμού για περαιτέρω διερεύνηση.
 • Προστατεύει κρίσιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των φόρτων εργασίας στο cloud, των τελικών σημείων, των λογαριασμών χρηστών και των δεδομένων, με την υψηλότερη απόδοση.
 • Εκτός από τον εντοπισμό και την απόκριση, παρέχει δωρεάν καθαρισμό και αποκατάσταση σε περίπτωση που η επίθεση έχει θέσει σε κίνδυνο τα συστήματα.
 • Παρέχει ορατότητα σε πραγματικό χρόνο και προηγμένη ευφυΐα απειλών.

Cynet 360 AutoXDR

Το Cynet 360 AutoXDR είναι ένα ολοκληρωμένο MDR που παρέχει αποτελεσματική προστασία 24/7 βελτιώνοντας την ορατότητα, την ανίχνευση απειλών, την απόκριση και την πρόληψη. Είναι μια οικονομικά αποδοτική λύση που εξαλείφει την ανάγκη επένδυσης σε δαπανηρές λύσεις πολλαπλών προϊόντων και μεγάλες εξειδικευμένες ομάδες ασφαλείας.

Η αυτοματοποιημένη από άκρο σε άκρο εξωτερική ανάθεση πλατφόρμα ασφαλείας βοηθά τους οργανισμούς να προστατεύουν τα συστήματά τους χρησιμοποιώντας εσωτερικές ομάδες.

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Βελτιωμένη προστασία των περιουσιακών στοιχείων, του δικτύου, των τελικών σημείων, των χρηστών, των εσωτερικών και τρίτων εφαρμογών και των συστημάτων των οργανισμών
 • Συνδυάζει σήματα από δίκτυα, τελικά σημεία, beacons decoy, χρήστες και άλλες πηγές για να παρέχει ορατότητα σε πραγματικό χρόνο σε πιθανές απειλές.
 • Χρησιμοποιεί προκαθορισμένα εργαλεία συμπεριφοράς και δυναμικό προφίλ συμπεριφοράς για τον εντοπισμό ύποπτων δραστηριοτήτων χρήστη
 • Παρέχει προστασία πολλαπλών επιπέδων κατά του Man-In-The-Middle (MITM), της εξαγωγής δεδομένων, των επιθέσεων σάρωσης, των επιθέσεων αρχείων, του κακόβουλου λογισμικού, του ransomware και άλλων εκμεταλλεύσεων.
 • Αποκτήστε πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες εντοπισμού, απόκρισης και έρευνας.

Alert Logic

Το Alert Logic είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ανίχνευσης, απόκρισης και πρόληψης απειλών. Η λύση είναι προσαρμόσιμη για να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες ασφάλειας οποιουδήποτε οργανισμού.

Βοηθά στον εντοπισμό, τη διερεύνηση και τη διακοπή ενεργών απειλών σε συσκευές τελικού σημείου, εφαρμογές και δίκτυα. Το Alert Logic διαθέτει προηγμένες δυνατότητες, όπως παρακολούθηση συμπεριφοράς χρηστών, σάρωση PCI, αναλυτικά στοιχεία καταγραφής ιστού και αναφορές σε πραγματικό χρόνο.

  Τα καλύτερα εργαλεία συνεργασίας εγγράφων για απομακρυσμένες ομάδες [Notion + 8 Alternatives]

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Ελαχιστοποιεί τις επιθέσεις με τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση πιθανών απειλών, ζητημάτων διαμόρφωσης και οποιασδήποτε άλλης ευπάθειας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμβιβασμό.
 • Για επιτυχημένες επιθέσεις, η λύση παρέχει γρήγορη ανίχνευση και αποκατάσταση, μειώνοντας έτσι τον αντίκτυπο ή τη ζημιά μιας επίθεσης.
 • Παρέχει έναν εύχρηστο πίνακα εργαλείων που παρέχει εις βάθος πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδοποιήσεων, αναλύσεων και άλλων αναφορών που δημιουργούνται από εξειδικευμένους ειδικούς ασφαλείας της Alert Logic.
 • 24/7 σε πραγματικό χρόνο ανίχνευση και αποκατάσταση απειλών SaaS, καθοδήγηση και ειδοποίηση αποκατάστασης με την υποστήριξη μιας ομάδας ειδικών σε θέματα ασφάλειας
 • Βοηθά τους οργανισμούς να εντοπίζουν και να αποτρέπουν απειλές και παραβιάσεις δεδομένων και να συμμορφώνονται με τα πρότυπα GDPR, HIPAA, COBIT, ISO και άλλα ρυθμιστικά πρότυπα.

Secureworks Taegis

Το Secureworks Taegis διαχείρισης XDR είναι μια ισχυρή πλατφόρμα ασφαλείας που προσφέρει ανώτερη ανίχνευση και απόκριση απειλών. Συνδυάζει προηγμένη ανίχνευση απειλών με βελτιωμένη τεχνογνωσία σε θέματα ασφάλειας για να παρέχει προστασία 24/7.

Βασικά χαρακτηριστικά

 • Παρέχει ολιστική παρακολούθηση του νέφους, του τελικού σημείου, του δικτύου, της ταυτότητας και άλλων σημείων δεδομένων για να σας παρέχει χρήσιμες πληροφορίες, ευφυΐα απειλών και απόκριση συμβάντων, επιτρέποντάς σας να μειώσετε τους κινδύνους ασφαλείας.
 • Αποκτήστε πρόσβαση σε άριστα εκπαιδευμένους ειδικούς σε θέματα ασφάλειας για την αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων στον οργανισμό σας.
 • Μεγιστοποιήστε τις επενδύσεις σας σε λύσεις ασφαλείας.
 • Χρησιμοποιεί ολοκληρωμένη ευφυΐα απειλών για να προστατεύσει τα περιουσιακά σας στοιχεία έναντι των πιο πρόσφατων εκμεταλλεύσεων και επιθέσεων.

Atos

Το Atos είναι μια αποτελεσματική λύση MDR που προσφέρει προηγμένη και γρήγορη ανίχνευση και απόκριση συμβάντων παρέχοντας παράλληλα συνεχή προστασία έναντι όλων των απειλών. Η υπηρεσία MDR χρησιμοποιεί προηγμένα αναλυτικά στοιχεία ασφαλείας σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών, τις εφαρμογές, τα τελικά σημεία και το δίκτυο για να παρέχει βαθύτερο εντοπισμό.

Χρησιμοποιεί επίσης τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση για αυτόματη ανίχνευση, διερεύνηση και απάντηση σε απειλές.

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Χρησιμοποιήστε προσαρμοσμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να αντιστοιχούν στη στάση ασφαλείας του οργανισμού σας και στις πιθανές απειλές.
 • Διαθέτει βιβλιοθήκη πληροφοριών απειλών σε πραγματικό χρόνο για να βοηθά τους ειδικούς σε θέματα ασφάλειας να εντοπίζουν και να ανταποκρίνονται σε παλαιότερες και αναδυόμενες απειλές;
 • Προηγμένη παρακολούθηση ασφαλείας που ελέγχει τα δίκτυα, τις εφαρμογές, τη συμπεριφορά των χρηστών και τα τελικά σημεία και παρέχει βελτιωμένη ανίχνευση και προστασία απειλών
 • Γρήγορη και αποτελεσματική απόκριση επίπτωσης για να σταματήσετε όλες τις επιθέσεις πριν προκαλέσουν ζημιά
 • Σας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζετε, να ανταποκρίνεστε και να προστατεύετε την υποδομή πληροφορικής σας χωρίς να επενδύετε σε εσωτερικά πρόσθετα εργαλεία και ειδικούς σε θέματα ασφάλειας
 • Αυτοματοποιημένη αποκατάσταση απειλών σε πραγματικό χρόνο προτού προκαλέσει ζημιές ή θέσει σε κίνδυνο τα συστήματά σας.

Κόκκινο καναρίνι

Το Red Canary είναι μια κορυφαία λύση MDR με ανώτερη ανίχνευση απειλών 24/7 και προστασία δικτύων, cloud, τελικών σημείων, εφαρμογών SaaS, φόρτου εργασίας και ταυτοτήτων. Παρέχει 27/7 παρακολούθηση κατά τη διερεύνηση και την αναφορά απειλών και ειδοποιήσεων.

Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί πολλαπλές τεχνολογίες ανίχνευσης απειλών, υψηλά ειδικευμένους αναλυτές ασφαλείας και κυνηγούς απειλών για την εκτέλεση εις βάθος ανάλυσης κακόβουλου λογισμικού, έρευνας και ερευνών απειλών – παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια.

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Προηγμένο κυνήγι απειλών με χρήση terabytes τηλεμετρίας ασφαλείας, πάνω από 3000 αναλυτικά στοιχεία και πάνω από 20000 δοκιμές για τον εντοπισμό απειλών που είναι δύσκολο να εντοπιστούν.
 • Εντοπίστε και απαντήστε σε ύποπτη δραστηριότητα από χάκερ ή κακόβουλο λογισμικό σε ένα τελικό σημείο.
 • Απλά και προβλέψιμα σχέδια τιμολόγησης με σταθερό επιτόκιο για κάθε τελικό σημείο
 • Προηγμένα φίλτρα ειδοποιήσεων για την ελαχιστοποίηση των ψευδών θετικών και την πρόληψη των ειδοποιήσεων και της κόπωσης των αναλυτών.
 • Παρέχει ολοκληρωμένη παρακολούθηση και έρευνα απειλών και συναγερμού. Προειδοποιεί επίσης τους χρήστες με πιο ακριβείς πληροφορίες απειλών με ελάχιστα ψευδώς θετικά στοιχεία.

συμπέρασμα

Μια διαχειριζόμενη υπηρεσία εντοπισμού και απόκρισης είναι μια από τις πιο οικονομικά αποδοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες ασφάλειας για κάθε οργανισμό. Καθώς οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο συνεχίζουν να εξελίσσονται, οι περισσότεροι οργανισμοί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν όλες τις απειλές λόγω έλλειψης εργαλείων, τεχνολογίας και δεξιοτήτων.

Από την άλλη πλευρά, οι πάροχοι υπηρεσιών MDR επενδύουν στις πιο πρόσφατες τεχνολογίες και τεχνογνωσία που τους επιτρέπουν να αντιμετωπίζουν τρέχουσες και αναδυόμενες απειλές. Προσφέροντας προηγμένη ασφάλεια ως υπηρεσία, οι πάροχοι MDR επιτρέπουν στους οργανισμούς να έχουν πρόσβαση σε εξαιρετικά αξιόπιστη, αποτελεσματική και φιλική προς τον προϋπολογισμό ασφάλεια.

Εκτός από την προστασία του οργανισμού από απειλές σε πραγματικό χρόνο, οι περισσότερες λύσεις MDR διαθέτουν αναλυτικά στοιχεία σε βάθος και εκτενείς αναφορές που βοηθούν τους οργανισμούς να αποκτήσουν ορατότητα στη στάση ασφαλείας τους, να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν τα κενά και να αποτρέψουν την επανάληψη προβλημάτων.

Στη συνέχεια, μπορείτε επίσης να διαβάσετε το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS).