8 Καλύτερο λογισμικό FMEA για ανάλυση κινδύνου το 2023

Το Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) είναι μια προληπτική συστηματική, βήμα προς βήμα διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου για τη σε βάθος αξιολόγηση των διαδικασιών ή/και των προϊόντων για τον προσδιορισμό του πού και του τρόπου με τον οποίο ενδέχεται να προκύψουν αστοχίες στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συναρμολόγησή τους. συνέπειες των αποτυχιών. Αυτό, με τη σειρά του, βοηθά στον εντοπισμό περιοχών που χρειάζονται άμεση προσοχή.

Η λειτουργία αποτυχίας αναφέρεται στους διαφορετικούς τρόπους ή τρόπους με τους οποίους ένα προϊόν ή μια διαδικασία ενδέχεται να αποτύχει, με τις αποτυχίες να είναι τα πραγματικά σφάλματα που συμβαίνουν και έχουν συνέπειες σε όσους χρησιμοποιούν τη διαδικασία ή το προϊόν. Η ανάλυση επιπτώσεων, από την άλλη πλευρά, αναφέρεται στη μελέτη των συνεπειών που προκύπτουν από τους διαφορετικούς τρόπους αστοχίας που εντοπίστηκαν.

Το FMEA είναι πολύ χρήσιμο στη διαχείριση δοκιμών, στη διαδικασία διαχείρισης και παρακολούθησης των δραστηριοτήτων δοκιμών για να διασφαλιστεί ότι οι πόροι επικεντρώνονται στους πιο σημαντικούς ή υψηλού κινδύνου τομείς, διασφαλίζοντας έτσι δοκιμές προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, το FMEA χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων και ελαττωμάτων σε μια διαδικασία δοκιμών και για την ιεράρχησή τους με βάση τον αντίκτυπό τους στην ποιότητα και την αξιοπιστία του προϊόντος που δοκιμάζεται.

Βοηθά επίσης όσους πραγματοποιούν τις δοκιμές να εντοπίσουν τρόπους αποτυχίας, όπως αστοχίες υλικού ή σφάλματα λογισμικού, και να προσδιορίσουν τις επιπτώσεις τους στη διαδικασία δοκιμών και στο προϊόν που δοκιμάζεται.

Γιατί το FMEA είναι σημαντικό

Κανένα προϊόν ή υπηρεσία δεν είναι ποτέ τέλειο ή εντελώς χωρίς σφάλματα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ληφθούν μέτρα για την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων όσο το δυνατόν περισσότερο.

Τα σφάλματα είναι δαπανηρά, ειδικά όταν εμφανίζονται ή ανακαλύπτονται στα τελευταία στάδια ανάπτυξης ενός προϊόντος ή μιας διαδικασίας. Όσο νωρίτερα μπορείτε να εντοπίσετε ένα σφάλμα, τόσο το καλύτερο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το FMEA είναι ζωτικής σημασίας κατά το σχεδιασμό, την κατασκευή ή τη συναρμολόγηση προϊόντων ή διαδικασιών.

Το FMEA επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό και την ιεράρχηση των αστοχιών ανάλογα με τη σοβαρότητα των συνεπειών τους, την ευκολία ανίχνευσης και τη συχνότητα εμφάνισης τους. Στη συνέχεια, μπορούν να ληφθούν μέτρα για την ελαχιστοποίηση ή την πλήρη εξάλειψη των αστοχιών ξεκινώντας από βλάβες που έχουν πιο σοβαρές συνέπειες.

Αυτό, με τη σειρά του, βοηθά στην αποφυγή της επανεμφάνισης αστοχιών και ακόμη και όταν παρουσιαστεί μια κατάσταση αποτυχίας, οι χρήστες θα έχουν έναν οδηγό σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να λάβουν για την αντιμετώπιση της αποτυχίας.

Πότε να εκτελείται η ανάλυση λειτουργίας αποτυχίας και επιπτώσεων

Το FMEA εκτελείται καλύτερα σε καταστάσεις όπου μπορεί να προκύψουν αστοχίες, οι οποίες γενικά περιλαμβάνουν δραστηριότητες που οδηγούν σε αλλαγές στο σχεδιασμό, τα προϊόντα, τα χαρακτηριστικά ή τη διαφορετική χρήση των υπαρχόντων προϊόντων.

Μερικές από τις περιπτώσεις όπου μπορεί να είναι καλή ιδέα να κάνετε FMEA περιλαμβάνουν:

 • Όταν ένα νέο προϊόν ή διαδικασία σχεδιάζεται ή επανασχεδιάζεται ένα υπάρχον προϊόν
 • Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα υπάρχον προϊόν με διαφορετικό τρόπο από τον προβλεπόμενο ή θέλετε να εφαρμόσετε μια υπάρχουσα διαδικασία με νέο τρόπο
 • Όταν θέλετε να βελτιώσετε ένα υπάρχον προϊόν, διαδικασία ή υπηρεσία
 • Όταν θέλετε να αναλύσετε τις αστοχίες και την ακεραιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας
 • Κατά την ανάπτυξη σχεδίων ελέγχου για μια νέα διαδικασία ή μια τροποποιημένη υπάρχουσα διαδικασία

Συνιστάται επίσης ιδιαίτερα η FMEA να εκτελείται περιοδικά κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος ή μιας διαδικασίας.

  Γιατί πρέπει να μάθετε ReactJS και 12 καλύτερους πόρους για να το μάθετε

Παραδείγματα FMEA

Η ανάλυση FMEA έχει υιοθετηθεί από πολλούς διαφορετικούς κλάδους. Στην ανάπτυξη λογισμικού, το FMEA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό πιθανών τρόπων αποτυχίας σε μια τραπεζική εφαρμογή που αναπτύσσεται. Οι τρόποι αποτυχίας θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν παραβιάσεις ασφαλείας, εσφαλμένους υπολογισμούς ή ακόμα και καταστροφή δεδομένων κατά τη διάρκεια συναλλαγών.

Οι επιπτώσεις αυτών των τρόπων αποτυχίας μπορεί να είναι οικονομική απώλεια ή απώλεια ευαίσθητων δεδομένων. Διεξάγοντας μια ανάλυση FMEA, οι προγραμματιστές λογισμικού μπορούν να σημειώσουν τους πιθανούς τρόπους αποτυχίας, να εξακριβώσουν το επίπεδο σοβαρότητάς τους και να αναπτύξουν σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση των καταστάσεων αποτυχίας υψηλού κινδύνου.

Στην κατασκευή, μια ανάλυση FMEA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό τρόπων αστοχίας σε μια διαδικασία όπως η χύτευση με έγχυση. Παραδείγματα τρόπων αστοχίας που μπορούν να εντοπιστούν σε μια τέτοια διαδικασία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν καθυστερήσεις παραγωγής, θραύση καλουπιού και εσφαλμένη έγχυση υλικού.

Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα την κατασκευή καλουπιών κατώτερης ποιότητας, αυξημένο κόστος και μειωμένη απόδοση παραγωγής. Μια ανάλυση FMEA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό αυτών των τρόπων αστοχίας και την αντιμετώπισή τους για να βελτιωθεί η ποιότητα της διαδικασίας και το συνολικό αποτέλεσμα της διαδικασίας στην κατασκευαστική εταιρεία.

Η διαδικασία FMEA

Κατά τη διάρκεια μιας ανάλυσης FMEA, λαμβάνονται τα ακόλουθα βήματα για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση πιθανών αστοχιών σε ένα προϊόν ή μια διαδικασία:

 • Καθορίστε το εύρος της ανάλυσης FMEA και προσδιορίστε με σαφήνεια τον τύπο του FMEA που διεξάγεται, τι θα καλύψει και πόσο αναλυτικά θα γίνει και βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέλη της ομάδας το κοινοποιούν ξεκάθαρα στην ομάδα που διεξάγει το FMEA
 • Συγκεντρώστε μια ομάδα ανθρώπων με διαφορετική γνώση και εμπειρία σχετικά με το προϊόν, τη διαδικασία ή την υπηρεσία και με κατανόηση των αναγκών των πελατών
 • Αναλύστε το σύστημα ή τη διαδικασία σε διαχειρίσιμα στοιχεία, λειτουργίες ή βήματα προς ανάλυση.
 • Για κάθε στοιχείο ή λειτουργία, προσδιορίστε πιθανούς τρόπους αστοχίας που θα μπορούσαν να προκύψουν.
 • Προσδιορίστε τις επιπτώσεις κάθε πιθανής κατάστασης αποτυχίας στο σύστημα, τα προϊόντα ή τη διαδικασία
 • Εκχωρήστε μια βαθμολογία ανιχνευσιμότητας σοβαρότητας, εμφάνισης και επιπέδου σε κάθε πιθανή λειτουργία αστοχίας με βάση τις πιθανές επιπτώσεις της αποτυχίας. Η κλίμακα αξιολόγησης είναι συνήθως από το 1 έως το 10, με το 10 να είναι η πιο σοβαρή.
 • Προσδιορίστε τις πιθανές αιτίες κάθε τρόπου αποτυχίας. Αυτό μπορεί να γίνει με καταιγισμό ιδεών ή χρησιμοποιώντας άλλα εργαλεία όπως το διάγραμμα Ishikawa ή 5 Γιατί.
 • Κατατάξτε κάθε τρόπο αποτυχίας με βάση τα επιλεγμένα κριτήρια. Αυτό θα μπορούσε να βασίζεται στο πόσο συχνά εμφανίζεται η λειτουργία αποτυχίας, στην ευκολία ανίχνευσης ή στο πόσο σοβαρή είναι η λειτουργία αποτυχίας
 • Αναπτύξτε και εφαρμόστε σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση των πιο κρίσιμων τρόπων αστοχίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει επανασχεδιασμό, αλλαγές διαδικασίας ή πρόσθετους ελέγχους
 • Τεκμηριώστε και ενημερώστε το FMEA, σημειώνοντας τους τρόπους αστοχίας που εντοπίστηκαν και τα μέτρα που ελήφθησαν για τον μετριασμό τους. Αυτό στη συνέχεια κοινοποιείται στους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς.
 • Μια ανάλυση FMEA είναι μια συνεχής διαδικασία που οι οργανισμοί πρέπει να κάνουν περιοδικά. Ακολουθούν ορισμένες λύσεις λογισμικού που θα κάνουν τη διαδικασία FMEA χωρίς άγχος και πολύ αποτελεσματική.

  ReliaSoft XFMEA

  Το XFMEA της Reliasoft είναι ένα ισχυρό, πλούσιο σε δυνατότητες λογισμικό FMEA που χρησιμοποιείται από εταιρείες όπως τα συστήματα Rolls Royce, Coca-cola και BAE.

  Το λογισμικό επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν τέσσερα διαφορετικά είδη ανάλυσης FMEA, συγκεκριμένα, Process FMEA, System FMEA, Design FMEA και Failure modes, εφέ και ανάλυση κρισιμότητας (FMECA). Αυτό είναι επιπλέον της υποστήριξης των βασικών βιομηχανικών προτύπων για όλους τους τύπους ανάλυσης FMEA.

    Πώς να αλλάξετε την περιοχή του Netflix

  Το XFMEA επιτρέπει την εύκολη διαμόρφωση του έργου ανάλυσης ώστε να ευθυγραμμιστεί με οποιαδήποτε μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το FMEA.

  Επιπλέον, το XFMEA επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων από το Design FMEA στο Process FMEA, την αυτόματη δημιουργία δοκιμών που πρέπει να εκτελούνται κατά τη διάρκεια του FMEA, προσφέρει ευέλικτα εργαλεία διαχείρισης δεδομένων και υποστηρίζει ένα διάγραμμα ροής διαδικασίας που παρέχει μια λογική, οπτική απεικόνιση της διαδικασίας που είναι αναλύεται.

  Intelex FMEA

  Το Intelex FMEA είναι λογισμικό FMEA με εξαιρετική υποστήριξη για συνεργασία και ομαδική προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων, επιπλέον που βοηθά τους οργανισμούς να τυποποιήσουν και να εξορθολογίσουν τη διαδικασία και τις ροές εργασίας FMEA.

  Επιτρέπει στους χρήστες να εντοπίζουν και να εξαλείφουν πιθανές αστοχίες που μπορεί να προκύψουν στα προϊόντα και τις διαδικασίες τους και επίσης να παρακολουθούν εύκολα όλα τα FMEA σε έναν ολόκληρο οργανισμό. Επιτρέπει επίσης στους χρήστες να παρακολουθούν τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται για την αντιμετώπιση των εντοπισμένων κινδύνων και να δημιουργήσουν μια επαναχρησιμοποιήσιμη βάση γνώσεων για πιθανές επιπτώσεις και αιτίες.

  DataLyzer FMEA

  Το λογισμικό DataLyzer FMEA διατίθεται ως λειτουργική μονάδα στη σουίτα λογισμικού DataLyzer. Ωστόσο, μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως αυτόνομη μονάδα. Το Datalyzer FMEA επιτρέπει την προσαρμογή των κριτηρίων FMEA και των συμβόλων ταξινόμησης ώστε να ταιριάζουν με τον κλάδο όπου χρησιμοποιείται το λογισμικό για τη διεξαγωγή ανάλυσης FMEA.

  Υποστηρίζει επίσης την εκχώρηση χρηστών, ρόλων και άδειας για την καθοδήγηση της πρόσβασης σε πόρους και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς χρήστες σε διαφορετικά τμήματα χωρίς κακή διαχείριση των δικαιωμάτων και των προνομίων των χρηστών.

  Το Datalyzer FMEA επιτρέπει επίσης την εύκολη δημιουργία και δημιουργία ροών διεργασιών για την καθοδήγηση της διαδικασίας FMEA και επιτρέπει επίσης την εύκολη συντήρηση των FMEA χρησιμοποιώντας αναφορές FMEA που ενημερώνονται αυτόματα σε όλα τα FMEA χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο FMEA αναφοράς.

  Υποστηρίζει επίσης την ανάλυση των βασικών αιτιών των αστοχιών και τη δημιουργία λεπτομερών αναφορών από εκτελεσθείσες FMEA και μπορεί εύκολα να υιοθετηθεί από οργανισμούς, καθώς είναι σχετικά εύκολο να μάθετε πώς να το χρησιμοποιείτε και επίσης προσφέρει δωρεάν μαθήματα για το πώς να το χρησιμοποιήσετε στη διεξαγωγή ανάλυσης FMEA.

  Relyence FMEA

  Το Relyence FMEA που διαφημίζεται ως η πλήρης λύση FMEA, είναι γεμάτη με χαρακτηριστικά που καθιστούν τη διαδικασία ανάλυσης FMEA χωρίς άγχος, καθώς η Relyence κάνει όλη τη βαριά ανύψωση για τους χρήστες. Πρώτον, οι χρήστες μπορούν να εκτελέσουν οποιονδήποτε τύπο ανάλυσης FMEA από Design FMEA, Process FMEA, FMECA με κομμάτια και FMEA-MSR, και οι χρήστες μπορούν επίσης να εκτελέσουν τα δικά τους προσαρμοσμένα FMEA.

  Για να γίνει ακόμη πιο απλή η διαδικασία διεξαγωγής ενός FMEA, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν από τα διαθέσιμα προσαρμοσμένα πρότυπα FMEA ή να εκτελέσουν τα δικά τους προσαρμοσμένα FMEA. Οι χρήστες έχουν επίσης πρόσβαση στην τράπεζα γνώσεων Relyence, επιτρέποντάς τους να επαναχρησιμοποιήσουν, να αναζητήσουν και να συγχρονίσουν την ανάλυση FMEA.

  Το Relyence FMEA επιτρέπει την πρόσβαση σε διενεργηθείσα ανάλυση FMEA ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή, συμπεριλαμβανομένων των φορητών συσκευών. Υποστηρίζει επίσης άδειες βασισμένες σε ρόλους και αποτελεσματικό έλεγχο πρόσβασης και συνοδεύεται από χαρακτηριστικά πάντα σε συγχρονισμό που διασφαλίζουν ότι τα εκτελούμενα FMEA είναι πάντα ενημερωμένα και η κάλυψη είναι πλήρης.

  Οι χρήστες λαμβάνουν επίσης έναν πίνακα εργαλείων που συλλέγει και οργανώνει δεδομένα FMEA επιτρέποντας μια ολιστική επισκόπηση των διενεργούμενων FMEA.

  PQ-FMEA+

  Το PQ-FMEA+ είναι λογισμικό FMEA διαθέσιμο σε οκτώ διαφορετικές γλώσσες και υποστηρίζει τη δημιουργία διαφορετικών αναλύσεων FMEA και παρέχει επίσης δυνατότητες για προγραμματισμό ελέγχου και σχεδίαση διαγραμμάτων ροής διεργασιών. Με αυτήν τη λύση FMEA, οι χρήστες αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στην προετοιμασία για την ανάλυση FMEA και βιώνουν μια συνολική βελτίωση στην ομαδική εργασία κατά τη διάρκεια της ανάλυσης FMEA.

    Πρωτόκολλο Αυτοματισμού Περιεχομένου Ασφαλείας (SCAP) Επεξήγηση σε 5 λεπτά ή λιγότερο

  Το PQ-FMEA+ επίσης για εύκολη τροποποίηση της ανάλυσης FMEA, εύκολη τεκμηρίωση της ανάλυσης FMEA και διασφαλίζει ισχυρή ακεραιότητα δεδομένων σε μια ανάλυση FMEA.

  QT9™ QMS FMEA

  Η μονάδα διαχείρισης QT9™ QMS FMEA διατίθεται ως μέρος του λογισμικού QT9™ QMS και προσφέρει μια λύση FMEA πολλαπλών πλατφορμών που αυτοματοποιεί τη διαδικασία FMEA εξαλείφοντας την ανάγκη για χειροκίνητη διεξαγωγή FMEA, η οποία είναι χρονοβόρα.

  Το QT9™QMS τρέχει σε android, iOS, Windows ή οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης ιστού που επιτρέπει την πρόσβαση στην ανάλυση FMEA από οποιαδήποτε συσκευή οπουδήποτε στον κόσμο.

  Το QT9™ QMS FMEA επιτρέπει τη γρήγορη δημιουργία και αναθεώρηση εγγραφών FMEA χρησιμοποιώντας ενσωματωμένες εγγραφές FMEA. Επιτρέπει την αποθήκευση αρχείων FMEA με δυνατότητα αναζήτησης, τον αυτόματο υπολογισμό των αριθμών προτεραιότητας κινδύνου για εντοπισμένες αστοχίες και παρέχει στους χρήστες ειδοποιήσεις μέσω email κάθε φορά που συμβαίνουν αλλαγές στην ανάλυση FMEA.

  Οι χρήστες μπορούν επίσης να δουν ένα χρονοδιάγραμμα όλων των αλλαγών που έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια μιας ανάλυσης FMEA. Οι χρήστες έχουν επίσης πρόσβαση σε έναν εύχρηστο πίνακα εργαλείων με εξατομικευμένη προβολή για διαφορετικούς χρήστες που συνεργάζονται σε μια ανάλυση FMEA.

  FMEA Studio

  Το FMEA Studio, που αναπτύχθηκε από το iQA System, είναι ένα ισχυρό πρόσθετο λογισμικού FMEA για το Microsoft Excel και λειτουργεί μόνο στο λειτουργικό σύστημα Windows.

  Το FMEA Studio λειτουργεί ακριβώς μέσα στο Microsoft Excel και παρέχει πρότυπα για διαφορετικούς τύπους ανάλυσης FMEA, όπως βασικό FMEA, Design FMEA, Process FMEA, Software FMEA και Healthcare FMEA. Οι χρήστες μπορούν επίσης να δημιουργήσουν τα δικά τους προσαρμοσμένα πρότυπα για τη δική τους ανάλυση FMEA.

  Το FMEA studio διαθέτει επίσης χαρακτηριστικά για το FMEA, όπως διάγραμμα ροής διεργασιών, αξιολόγηση κινδύνων σύμφωνα με τον πίνακα προτεραιότητας ενεργειών, αξιολόγηση κινδύνων FMEA χρησιμοποιώντας 2D και 3D πίνακες και πίνακες κατάταξης για εύκολη κατάταξη της σοβαρότητας, της εμφάνισης ή του επιπέδου ανίχνευσης.

  Οι χρήστες του FMEA studio έχουν επίσης το πλεονέκτημα να επεξεργάζονται εύκολα τα έγγραφά τους FMEA και να τα μοιράζονται με άλλους χρήστες. Σε σύγκριση με άλλες λύσεις FMEA, το FMEA studio είναι σχετικά φθηνότερο.

  SoftExpert FMEA

  Το SoftExpert FMEA είναι μια λύση FMEA που είναι πολύ φιλική προς το χρήστη και εύκολη στη χρήση. Έρχεται με έναν οδηγό βήμα προς βήμα που καθοδηγεί τους χρήστες στη δημιουργία δομών FMEA και εμφανίζει ολόκληρες δομές FMEA ιεραρχικά.

  Οι χρήστες έχουν επίσης πρόσβαση σε καταλόγους προϊόντων, διεργασιών, λειτουργιών, τρόπων αποτυχίας, επιδράσεων, υπαρχόντων αιτιών και ελέγχου σε μια ανάλυση FMEA.

  Το SoftExpert FMEA υπολογίζει επίσης αυτόματα τον αριθμό προτεραιότητας κινδύνου των εντοπισμένων τρόπων αστοχίας και στέλνει αυτόματα προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες στους χρήστες.

  Οι χρήστες μπορούν να οπτικοποιήσουν δεδομένα FMEA χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μορφή φύλλου εργασίας και να δημιουργήσουν αναφορές διαχείρισης που επισημαίνουν τις αστοχίες σε προϊόντα ή διαδικασίες και την αποτελεσματικότητα των προληπτικών ή διορθωτικών ενεργειών που λαμβάνονται.

  Για να περιοριστούν όλα, το SoftExpert FMEA παρέχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης συστήματος πολλών χρηστών που επιτρέπει στους οργανισμούς να διαμορφώνουν δικαιώματα πρόσβασης σε διαφορετικούς χρήστες σε μια ανάλυση FMEA.

  συμπέρασμα

  Η ανάλυση FMEA είναι μια προληπτική διαδικασία που στοχεύει στην εύρεση και επίλυση προβλημάτων ακόμη και πριν εμφανιστούν σε προϊόντα ή διαδικασίες και, με τη σειρά της, να βελτιώσει την ποιότητά τους. Με λύσεις λογισμικού που διευκολύνουν τη διεξαγωγή μιας ανάλυσης FMEA, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε αυτά τα εργαλεία και να κάνετε την ανάλυση FMEA μέρος της ανάπτυξης μιας διαδικασίας ή προϊόντος ήδη από τα πρώτα στάδια και κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του.

  Μπορείτε επίσης να εξερευνήσετε μερικές καλύτερες πλατφόρμες GRC για διαχείριση κινδύνου.