Πώς να προστατέψετε τα δεδομένα αποτελεσματικά

Η ταξινόμηση δεδομένων βοηθά τους οργανισμούς να αναγνωρίζουν και να ταξινομούν τα δεδομένα σύμφωνα με την ευαισθησία, την αξία και τον πιθανό αντίκτυπό τους σε περίπτωση που διακυβευθούν.

Με την ταξινόμηση δεδομένων, οι οργανισμοί μπορούν να αναπτύξουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και ελέγχους για την προστασία των δεδομένων και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους σχετικούς κανονισμούς και πρότυπα.

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους διαφορετικούς τύπους δεδομένων που έχετε και πώς χρησιμοποιούνται, καθώς αυτό θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε το κατάλληλο επίπεδο προστασίας που απαιτείται.

Αρχικά, ας δούμε τι είναι η ταξινόμηση δεδομένων και οι λόγοι για τους οποίους τα δεδομένα πρέπει να ταξινομηθούν.

Τι είναι η ταξινόμηση δεδομένων;

Ταξινόμηση δεδομένων είναι η διαδικασία οργάνωσης δεδομένων σε κατηγορίες ή κλάσεις με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά. Τα συγκεκριμένα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση δεδομένων μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους του οργανισμού.

Ο κύριος στόχος της ταξινόμησης δεδομένων είναι να καταστήσει τα δεδομένα πιο οργανωμένα και ευκολότερα στη χρήση, προστατεύοντάς τα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη.

Με την ταξινόμηση δεδομένων, είναι δυνατό να εντοπιστούν οι διαφορετικοί τύποι δεδομένων που σχετίζονται με έναν οργανισμό και να αντιστοιχιστούν κατάλληλες ετικέτες ή ετικέτες σε αυτά. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για σκοπούς διαχείρισης δεδομένων, ασφάλειας και απορρήτου.

Η ταξινόμηση δεδομένων μπορεί να γίνει χειροκίνητα ή με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων εργαλείων, ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του συνόλου δεδομένων.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους τα δεδομένα πρέπει να ταξινομηθούν:

 • Οργάνωση δεδομένων: Η ταξινόμηση δεδομένων βοηθά στην οργάνωση και τη δομή των δεδομένων με ουσιαστικό τρόπο, διευκολύνοντας την κατανόηση και την ανάλυση.
 • Βελτιωμένη λήψη αποφάσεων: Με την ταξινόμηση των δεδομένων σε διαφορετικές κατηγορίες, είναι δυνατό να αποκτήσετε γνώσεις και να λάβετε πιο ενημερωμένες αποφάσεις με βάση τα χαρακτηριστικά των δεδομένων.
 • Ενισχυμένη ασφάλεια: Η ταξινόμηση δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών κατηγοριοποιώντας τις ως εμπιστευτικές, δημόσιες ή περιορισμένες. Αυτό βοηθά να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας στα δεδομένα.
 • Αυξημένη αποτελεσματικότητα: Με την κατηγοριοποίηση των δεδομένων, είναι ευκολότερο να εντοπίσετε και να ανακτήσετε συγκεκριμένα κομμάτια πληροφοριών όταν χρειάζεται. Αυτό μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και να μειώσει τον χρόνο και την προσπάθεια που απαιτείται για την εύρεση και χρήση δεδομένων.
 • Βελτιωμένη ακρίβεια: Η ταξινόμηση δεδομένων μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ακρίβειας των μοντέλων μηχανικής εκμάθησης διασφαλίζοντας ότι το μοντέλο έχει εκπαιδευτεί σε σχετικά και κατάλληλα δεδομένα.

Πώς η ταξινόμηση δεδομένων ενισχύει την ασφάλεια;

Η ταξινόμηση δεδομένων μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη βελτίωση της ασφάλειας των δεδομένων με τον εντοπισμό και την προστασία ευαίσθητων ή εμπιστευτικών δεδομένων. Ακολουθούν μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ταξινόμηση δεδομένων για τη βελτίωση της ασφάλειας των δεδομένων:

 • Προσδιορισμός ευαίσθητων δεδομένων: Ταξινομώντας δεδομένα ανάλογα με την ευαισθησία τους, οι οργανισμοί μπορούν να προσδιορίσουν τα δεδομένα που απαιτούν το υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην ιεράρχηση των προσπαθειών ασφάλειας και στην κατανομή πόρων στους πιο κρίσιμους τομείς.
 • Προστασία εμπιστευτικών δεδομένων: Με την ανάθεση κατάλληλων ετικετών ταξινόμησης σε εμπιστευτικά δεδομένα, οι οργανισμοί μπορούν να διασφαλίσουν ότι αυτά τα δεδομένα έχουν πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή αποκάλυψης ευαίσθητων πληροφοριών.
 • Έλεγχοι εφαρμογής: Με βάση την ταξινόμηση δεδομένων, οι οργανισμοί μπορούν να εφαρμόσουν κατάλληλους ελέγχους για την προστασία των δεδομένων. Για παράδειγμα, τα ευαίσθητα δεδομένα ενδέχεται να απαιτούν ισχυρότερα μέτρα ελέγχου ταυτότητας ή πρόσθετη κρυπτογράφηση.
 • Βελτίωση της διακυβέρνησης δεδομένων: Με τη θέσπιση σαφών πολιτικών και διαδικασιών για την ταξινόμηση δεδομένων, οι οργανισμοί μπορούν να βελτιώσουν τη διακυβέρνηση των δεδομένων και να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα αντιμετωπίζονται με συνέπεια και ασφάλεια.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος πρόσβασης σε δεδομένα: Με την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πρόσβασης σε δεδομένα, οι οργανισμοί μπορούν να παρακολουθούν ποιος έχει πρόσβαση σε διαβαθμισμένα δεδομένα και να διασφαλίσει ότι γίνεται κατάλληλη πρόσβαση σε αυτά. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τυχόν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή κακής χρήσης δεδομένων.
  All-in-One Mac Maintenance Tool για ενίσχυση της απόδοσης – Macbooster

Τύποι ταξινόμησης δεδομένων

Προκειμένου να οργανωθούν και να χειριστούν σωστά τα δεδομένα, μπορούν να επισημανθούν ή να ταξινομηθούν με βάση διάφορα χαρακτηριστικά. Αυτές είναι οι τέσσερις πιο τυπικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να τακτοποιήσουν τα ανεπεξέργαστα δεδομένα πριν αποφασίσουν πώς να τα ταξινομήσουν.

Ταξινόμηση βάσει χρήστη: Περιλαμβάνει την ανάθεση δεδομένων σε κατηγορίες βάσει του ρόλου ή των ευθυνών του χρήστη σε έναν οργανισμό. Για παράδειγμα, η πρόσβαση ενός υπαλλήλου στα δεδομένα μπορεί να περιοριστεί με βάση τη θέση εργασίας ή το επίπεδο άδειας.

Ταξινόμηση βάσει περιεχομένου: Οργανώνει δεδομένα με βάση το πραγματικό περιεχόμενο των δεδομένων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το θέμα, τη μορφή ή άλλα χαρακτηριστικά των δεδομένων.

Αυτοματοποιημένη ταξινόμηση: Εξαρτάται από λογισμικό ή αλγόριθμους για την ανάλυση και την κατηγοριοποίηση δεδομένων με βάση προκαθορισμένα κριτήρια. Αυτό μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο των ίδιων των δεδομένων, όπως λέξεις-κλειδιά ή μοτίβα, ή μεταδεδομένα που σχετίζονται με τα δεδομένα, όπως το όνομα ή η τοποθεσία του αρχείου.

Ταξινόμηση βάσει περιβάλλοντος: Η ταξινόμηση βάσει περιβάλλοντος περιλαμβάνει την κατηγοριοποίηση δεδομένων με βάση το πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται ή το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε.

Επίπεδα ευαισθησίας ταξινόμησης δεδομένων

Γενικά, διάφοροι τύποι δεδομένων απαιτούν διάφορα επίπεδα ταξινόμησης. Μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια τα δεδομένα σας λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα επίπεδα. Υπάρχουν κυρίως τέσσερα επίπεδα ευαισθησίας στην ταξινόμηση δεδομένων.

Δημόσια: Τα δημόσια δεδομένα αναφέρονται σε δεδομένα που είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό και στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει δεδομένα που συλλέγονται και συγκεντρώνονται από κρατικούς φορείς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή ιδιωτικές εταιρείες και διατίθενται για δημόσια χρήση.

Εσωτερικά: Τα εσωτερικά δεδομένα αναφέρονται σε δεδομένα που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται σε έναν οργανισμό ή εταιρεία. Αυτός ο τύπος δεδομένων δεν κοινοποιείται συνήθως στο κοινό και χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς, όπως η λήψη αποφάσεων, ο σχεδιασμός και η ανάλυση. Αυτά τα δεδομένα συνήθως αποθηκεύονται και διαχειρίζονται στα εσωτερικά συστήματα του οργανισμού και είναι προσβάσιμα μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα εντός του οργανισμού.

  Το Universal Clipboard δεν λειτουργεί μεταξύ iPhone και Mac: 9 επιδιορθώσεις που πρέπει να δοκιμάσετε

Εμπιστευτικά: Τα εμπιστευτικά δεδομένα αναφέρονται σε πληροφορίες που προορίζονται να διατηρηθούν μυστικές ή ιδιωτικές σε έναν οργανισμό. Αυτός ο τύπος δεδομένων συνήθως δεν κοινοποιείται σε κανέναν εκτός του οργανισμού και ενδέχεται να υπόκειται σε ειδικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία του απορρήτου του.

Περιορισμένα: Αυτός ο τύπος δεδομένων είναι εξαιρετικά ευαίσθητος και απαιτεί το υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Μια παραβίαση δεδομένων σε αυτό το επίπεδο θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για έναν οργανισμό και μπορεί ακόμη και να απειλήσει την εθνική ασφάλεια. Τα παραδείγματα μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, νομικά έγγραφα και εμπορικά μυστικά.

Βήματα στην ταξινόμηση δεδομένων

Υπάρχουν πολλά βήματα που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία ταξινόμησης δεδομένων:

 • Προσδιορίστε τον σκοπό της ταξινόμησης δεδομένων: Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους λόγους για την ταξινόμηση των δεδομένων και τους στόχους που προορίζεται να επιτύχει η διαδικασία ταξινόμησης. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών ή τη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης δεδομένων.
 • Καθορίστε τις κατηγορίες ταξινόμησης: Καθορίστε τις κατηγορίες στις οποίες πρέπει να ταξινομηθούν τα δεδομένα, όπως δημόσιες, εμπιστευτικές ή περιορισμένες. Είναι σημαντικό να καθοριστούν με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας και οι τύποι δεδομένων που πρέπει να τοποθετηθούν σε κάθε κατηγορία.
 • Εκχώρηση ιδιοκτησίας των δεδομένων: Προσδιορίστε ποιος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και την προστασία των δεδομένων, καθώς και για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ταξινόμησή τους. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα συγκεκριμένο άτομο ή τμήμα εντός του οργανισμού.
 • Αναπτύξτε μια πολιτική ταξινόμησης δεδομένων: Δημιουργήστε μια σαφή, συνοπτική πολιτική που περιγράφει τις κατηγορίες ταξινόμησης, τις ευθύνες των κατόχων δεδομένων και τις διαδικασίες ταξινόμησης και χειρισμού δεδομένων.
 • Κοινοποιήστε την πολιτική ταξινόμησης δεδομένων: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα σχετικά μέρη εντός του οργανισμού γνωρίζουν την πολιτική ταξινόμησης δεδομένων και τις ευθύνες τους που σχετίζονται με αυτήν. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή εκπαίδευσης ή τη διάθεση πόρων για αναφορά στους υπαλλήλους.
 • Εφαρμογή ελέγχων για το χειρισμό δεδομένων: Καθιέρωση διαδικασιών και ελέγχων για το χειρισμό δεδομένων με βάση το επίπεδο ταξινόμησής τους. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει στοιχεία ελέγχου όπως στοιχεία ελέγχου πρόσβασης, κρυπτογράφηση και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτηση δεδομένων.
 • Παρακολούθηση και επανεξέταση της διαδικασίας ταξινόμησης δεδομένων: Ελέγχετε τακτικά και αξιολογείτε την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ταξινόμησης δεδομένων για να βεβαιωθείτε ότι πληροί τους στόχους του οργανισμού και ότι τα δεδομένα τυγχάνουν κατάλληλης διαχείρισης. Κάντε προσαρμογές όπως χρειάζεται για να βελτιώσετε τη διαδικασία.
 • Βέλτιστες πρακτικές για την ταξινόμηση δεδομένων

  Ακολουθούν ορισμένες βέλτιστες πρακτικές για την ταξινόμηση δεδομένων:

  • Διατηρήστε το απλό: Είναι σημαντικό να έχετε ένα σαφές και απλό σύστημα ταξινόμησης που είναι εύκολο να κατανοήσουν και να ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι. Τα σύνθετα συστήματα ταξινόμησης μπορεί να είναι δύσκολο να διαχειριστούν και μπορεί να μην είναι αποτελεσματικά για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών.
  • Ταξινόμηση δεδομένων στο σημείο δημιουργίας: Τα δεδομένα πρέπει να ταξινομούνται αμέσως μόλις δημιουργηθούν αντί να περιμένουν μέχρι να χρειαστούν ή να αποκτήσουν πρόσβαση. Αυτό διασφαλίζει ότι οι ευαίσθητες πληροφορίες προστατεύονται σωστά από την αρχή.
  • Χρησιμοποιήστε σαφείς ετικέτες: Χρησιμοποιήστε σαφείς και συνοπτικές ετικέτες για να προσδιορίσετε το επίπεδο ταξινόμησης των δεδομένων. Αυτό βοηθά τους υπαλλήλους να κατανοήσουν την ευαισθησία και την προστασία που απαιτείται για κάθε τμήμα δεδομένων.
  • Καθιέρωση ενός τυπικού σχήματος ταξινόμησης: Αναπτύξτε ένα τυπικό σχήμα ταξινόμησης που χρησιμοποιείται με συνέπεια σε ολόκληρο τον οργανισμό. Αυτό βοηθά να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα ταξινομούνται με συνέπεια και ακρίβεια.
  • Τεκμηριώστε την ταξινόμησή σας: Κρατήστε αρχείο της διαδικασίας ταξινόμησής σας, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών και των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται, για να διασφαλίσετε ότι μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητή και να αναπαραχθεί από άλλους.
    Πώς να προσθέσετε και να διαγράψετε προφίλ χρηστών Disney+

  Ακολουθώντας αυτές τις τυπικές πρακτικές, μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα σας κατηγοριοποιούνται σωστά και αποτελεσματικά, γεγονός που μπορεί να διευκολύνει τη διαχείριση και την αξιολόγηση των δεδομένων.

  Πηγές εκμάθησης ταξινόμησης δεδομένων

  Οποιοσδήποτε μπορεί να μάθει πώς να σχεδιάζει μοντέλα ταξινόμησης για αποτελεσματικό έλεγχο δεδομένων με το σωστό επίπεδο αφοσίωσης και δέσμευσης, ενώ υπάρχουν αρκετοί διαθέσιμοι πόροι για την εκμάθηση της ταξινόμησης δεδομένων μόνοι σας. Για να διευρύνετε τις γνώσεις σας σχετικά με την ταξινόμηση δεδομένων, ρίξτε μια ματιά σε αυτήν την επιλογή βασικών βιβλίων.

  #1. Ταξινόμηση Δεδομένων: Αλγόριθμοι και Εφαρμογές

  Αυτό το βιβλίο διδάσκει τις βασικές αρχές της ταξινόμησης δεδομένων δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη μοντέλων και καλύπτει μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με την ταξινόμηση δεδομένων, όπως οι διαφορετικοί τύποι αλγορίθμων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται, οι εφαρμογές της ταξινόμησης δεδομένων σε διάφορους τομείς και οι βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή ταξινόμησης δεδομένων σε πραγματικές καταστάσεις.

  Αυτό το βιβλίο συζητά επίσης τη σημασία της ταξινόμησης δεδομένων και τα διάφορα οφέλη που μπορεί να προσφέρει, όπως η βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και η καλύτερη λήψη αποφάσεων.

  #2. Ταξινόμηση δεδομένων: Πλήρης οδηγός

  Σε αυτό το βιβλίο, ο συγγραφέας εισάγει τους αναγνώστες σε μεθόδους και προσεγγίσεις ταξινόμησης δεδομένων για τον καθορισμό, το σχεδιασμό, τη δημιουργία και την εφαρμογή μιας διαδικασίας ταξινόμησης για τη βελτίωση της ασφάλειας και την αποτελεσματική διαχείριση δεδομένων,

  Επιπλέον, προσφέρει μια σειρά από κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των πιο πρόσφατων εξελίξεων στην ταξινόμηση δεδομένων και τις τεχνικές σχεδιασμού ροής εργασιών σύμφωνα με τα καλύτερα πρότυπα ταξινόμησης.

  #3. Ταξινόμηση δεδομένων: Μια σαφής και συνοπτική αναφορά

  Αυτό το βιβλίο συζητά κυρίως τις εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις ταξινόμησης δεδομένων. Εισάγει ακόμη και διάφορους βασικούς δείκτες απόδοσης ταξινόμησης και παρέχει επίσης το καλύτερο πλαίσιο σχεδιασμού για την ταξινόμηση δεδομένων.

  Απαιτείται προηγούμενη γνώση για την κατανόηση των αρχών και των θεμάτων αυτού του βιβλίου.

  Τελικές σκέψεις

  Η ταξινόμηση δεδομένων μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των μεγεθών. Με την οργάνωση και την επισήμανση δεδομένων με δομημένο τρόπο, μπορείτε να κατανοήσετε καλύτερα τα δεδομένα σας, να εντοπίσετε μοτίβα και τάσεις και να λάβετε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις.

  Επιπλέον, η ταξινόμηση δεδομένων μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών διευκολύνοντας την εύρεση και πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ασφάλεια των δεδομένων, επιτρέποντάς σας να ελέγχετε την πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες.

  Ελπίζω να βρήκατε αυτό το άρθρο χρήσιμο για την εκμάθηση της ταξινόμησης δεδομένων για τη βελτίωση της ασφάλειας. Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει να μάθετε για τις καλύτερες υπηρεσίες ασφαλείας για την παρακολούθηση παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων.