Πώς να εγκαταστήσετε την Python 3 σε CentOS, Ubuntu και Windows;

Η Python είναι μια ανοιχτή, ισχυρή, ερμηνευμένη και εύκολη στην εκμάθηση γλώσσα προγραμματισμού που υποστηρίζει πολλαπλές πλατφόρμες. Είναι μια από τις πιο προτιμώμενες γλώσσες προγραμματισμού στους τομείς της Ανάλυσης Δεδομένων και της Μηχανικής Μάθησης.

Προσφέρει ένα εκτεταμένο σύνολο ενσωματωμένων και φορητών βιβλιοθηκών που μπορούν εύκολα να συμπεριληφθούν για να επεκτείνουν το έργο Python σας. Επιπλέον, έχει ευρεία υποστήριξη για αντικειμενοστρεφείς και λειτουργικές πρακτικές προγραμματισμού της μηχανικής λογισμικού.

Η Python προσφέρει επί του παρόντος και Python 2.x και Python 3.x, τα οποία δεν είναι πλήρως συμβατά μεταξύ τους και έχουν αρκετές διαφορές. Ως εκ τούτου, η επιλογή χρήσης ενός από αυτά θα πρέπει να είναι μια προγραμματισμένη απόφαση με βάση το τρέχον περιβάλλον και τις ανάγκες σας. Οι περισσότερες από τις διανομές Linux είναι προεγκατεστημένες με κάποια έκδοση Python λόγω της εκτεταμένης χρήσης της σε βιβλιοθήκες και λογισμικό λειτουργικού συστήματος.

Αυτό το άρθρο θα καλύψει την εγκατάσταση της Python 3 σε πλατφόρμες CentOS, Ubuntu και Windows. Η Python 3 μπορεί να εγκατασταθεί μαζί με την Python 2, αλλά πρέπει να είστε προσεκτικοί στον καθορισμό του προεπιλεγμένου διερμηνέα Python του συστήματος.

Python 3 σε CentOS 6.x/7.x

Για διανομή που βασίζεται σε CentOS 6.x/7.x ή RHEL, μπορείτε να εγκαταστήσετε την Python 3 χρησιμοποιώντας το yum.

$ sudo yum install python3

Όταν σας ζητηθεί, επιβεβαιώστε πατώντας ‘y’:

Is this ok [y/d/N]: y

Το αρχείο καταγραφής εγκατάστασης Python 3 στο CentOS 7 δίνεται παρακάτω:

$ sudo yum install python3
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: centos.excellmedia.net
* extras: centos.excellmedia.net
* updates: centos.excellmedia.net
base | 3.6 kB 00:00:00
docker-ce-stable | 3.5 kB 00:00:00
extras | 2.9 kB 00:00:00
updates | 2.9 kB 00:00:00
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package python3.x86_64 0:3.6.8-18.el7 will be installed
--> Processing Dependency: python3-libs(x86-64) = 3.6.8-18.el7 for package: python3-3.6.8-18.el7.x86_64
--> Processing Dependency: python3-setuptools for package: python3-3.6.8-18.el7.x86_64
--> Processing Dependency: python3-pip for package: python3-3.6.8-18.el7.x86_64
--> Processing Dependency: libpython3.6m.so.1.0()(64bit) for package: python3-3.6.8-18.el7.x86_64
--> Running transaction check
---> Package python3-libs.x86_64 0:3.6.8-18.el7 will be installed
--> Processing Dependency: libtirpc.so.1()(64bit) for package: python3-libs-3.6.8-18.el7.x86_64
---> Package python3-pip.noarch 0:9.0.3-8.el7 will be installed
---> Package python3-setuptools.noarch 0:39.2.0-10.el7 will be installed
--> Running transaction check
---> Package libtirpc.x86_64 0:0.2.4-0.16.el7 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

==========================================================================================================================================================================
Package Arch Version Repository Size
==========================================================================================================================================================================
Installing:
python3 x86_64 3.6.8-18.el7 updates 70 k
Installing for dependencies:
libtirpc x86_64 0.2.4-0.16.el7 base 89 k
python3-libs x86_64 3.6.8-18.el7 updates 6.9 M
python3-pip noarch 9.0.3-8.el7 base 1.6 M
python3-setuptools noarch 39.2.0-10.el7 base 629 k

Transaction Summary
==========================================================================================================================================================================
Install 1 Package (+4 Dependent packages)

Total download size: 9.3 M
Installed size: 48 M
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
(1/5): python3-3.6.8-18.el7.x86_64.rpm | 70 kB 00:00:00
(2/5): libtirpc-0.2.4-0.16.el7.x86_64.rpm | 89 kB 00:00:00
(3/5): python3-setuptools-39.2.0-10.el7.noarch.rpm | 629 kB 00:00:01
(4/5): python3-pip-9.0.3-8.el7.noarch.rpm | 1.6 MB 00:00:06
(5/5): python3-libs-3.6.8-18.el7.x86_64.rpm | 6.9 MB 00:00:15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total 613 kB/s | 9.3 MB 00:00:15
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
Installing : libtirpc-0.2.4-0.16.el7.x86_64 1/5
Installing : python3-setuptools-39.2.0-10.el7.noarch 2/5
Installing : python3-pip-9.0.3-8.el7.noarch 3/5
Installing : python3-3.6.8-18.el7.x86_64 4/5
Installing : python3-libs-3.6.8-18.el7.x86_64 5/5
Verifying : libtirpc-0.2.4-0.16.el7.x86_64 1/5
Verifying : python3-setuptools-39.2.0-10.el7.noarch 2/5
Verifying : python3-libs-3.6.8-18.el7.x86_64 3/5
Verifying : python3-3.6.8-18.el7.x86_64 4/5
Verifying : python3-pip-9.0.3-8.el7.noarch 5/5

Installed:
python3.x86_64 0:3.6.8-18.el7

Dependency Installed:
libtirpc.x86_64 0:0.2.4-0.16.el7 python3-libs.x86_64 0:3.6.8-18.el7 python3-pip.noarch 0:9.0.3-8.el7 python3-setuptools.noarch 0:39.2.0-10.el7

Complete!
$

Python 3 στο CentOS 8.x

Η Python 3 μπορεί να εγκατασταθεί στο CentOS 8.x χρησιμοποιώντας τη διαχείριση πακέτων DNF. Χρησιμοποιήστε την παρακάτω εντολή για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση της Python 3:

$ sudo dnf install python3

Όταν σας ζητηθεί, επιβεβαιώστε πατώντας ‘y’:

Is this ok [y/N]: y

Το απόσπασμα αρχείου καταγραφής της εγκατάστασης Python 3 στο CentOS 8 φαίνεται παρακάτω:

$ sudo dnf install python3
Last metadata expiration check: 6:25:17 ago on Friday 11 December 2020 12:44:46 PM IST.
Package python36-3.6.8-2.module_el8.1.0+245+c39af44f.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
==========================================================================================================================================================================
Package Architecture Version Repository Size
==========================================================================================================================================================================
Upgrading:
python36 x86_64 3.6.8-2.module_el8.3.0+562+e162826a AppStream 19 k

Transaction Summary
==========================================================================================================================================================================
Upgrade 1 Package

Total download size: 19 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
python36-3.6.8-2.module_el8.3.0+562+e162826a.x86_64.rpm 5.6 kB/s | 19 kB 00:03
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total 4.6 kB/s | 19 kB 00:04
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
Preparing : 1/1
Upgrading : python36-3.6.8-2.module_el8.3.0+562+e162826a.x86_64 1/2
Running scriptlet: python36-3.6.8-2.module_el8.3.0+562+e162826a.x86_64 1/2
Cleanup : python36-3.6.8-2.module_el8.1.0+245+c39af44f.x86_64 2/2
Running scriptlet: python36-3.6.8-2.module_el8.1.0+245+c39af44f.x86_64 2/2
Verifying : python36-3.6.8-2.module_el8.3.0+562+e162826a.x86_64 1/2
Verifying : python36-3.6.8-2.module_el8.1.0+245+c39af44f.x86_64 2/2
Installed products updated.

Upgraded:
python36-3.6.8-2.module_el8.3.0+562+e162826a.x86_64

Complete!
$

Python 3 στο Ubuntu

Σε ένα λειτουργικό σύστημα που εκτελεί Ubuntu/Debian, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το apt ή το apt-get για να αποκτήσουμε την Python 3.

  Πώς να αλλάξετε τον ήχο ειδοποίησης νέου μηνύματος στα Windows 10

Τα νεότερα συστήματα Ubuntu έχουν ήδη εγκατεστημένη την Python 3. Σε περίπτωση που έχει αφαιρεθεί για κάποιο λόγο και πρέπει να το εγκαταστήσετε ρητά, χρησιμοποιήστε την παρακάτω εντολή:

$ sudo apt install python3

Επαληθεύστε την Python 3 στο Linux

Η Python 3 μπορεί εύκολα να ελεγχθεί από το Linux Terminal. Για να ελέγξετε την εγκατεστημένη έκδοση, χρησιμοποιήστε:

$ python3 --version
Python 3.8.6
$

Python 3 στα Windows

Στα Windows, η Python 3 μπορεί να εγκατασταθεί με ένα απλό πρόγραμμα εγκατάστασης που βασίζεται σε οδηγούς από τον επίσημο ιστότοπο της Python. Το προεπιλεγμένο πρόγραμμα εγκατάστασης που προσφέρεται στο επίσημο σελίδα λήψης θα πρέπει να είναι αρκετά καλό για τους περισσότερους σκοπούς εκτός και αν χρειαστεί να επιλέξετε διαφορετική έκδοση ή αρχιτεκτονική Python.

  Γιατί τα Windows 10 απενεργοποιούνται ξαφνικά;

Η τελευταία διαθέσιμη έκδοση από τη σύνταξη αυτού του άρθρου είναι η 3.9.1.

Για αρχιτεκτονική 64 bit, το πρόγραμμα εγκατάστασης της Python που έχετε λάβει θα ονομάζεται python-3.xx-amd64.exe.

  • Εκκινήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης εκτελώντας το ληφθέν αρχείο exe.
  • Οι προεπιλεγμένες επιλογές που έχουν επιλεγεί για το πρόγραμμα εγκατάστασης θα πρέπει να είναι έτοιμοι. Ωστόσο, έχετε την επιλογή να τροποποιήσετε τη θέση εγκατάστασης και τα στοιχεία με την επιλογή Προσαρμογή εγκατάστασης.
  • Υπάρχει επίσης μια επιλογή εγκατάστασης της Python 3 για όλους τους χρήστες ή μόνο για τον συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη των Windows.
  • Τέλος, υπάρχει μια επιλογή προσθήκης Python 3 στη μεταβλητή περιβάλλοντος PATH των Windows, η οποία θα σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε την Python 3 από τη γραμμή εντολών των Windows από οποιαδήποτε θέση καταλόγου.
  • Μόλις επιβεβαιωθούν όλες οι ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην Εγκατάσταση τώρα για να προχωρήσετε στην εγκατάσταση της Python 3 χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες επιλογές.
  Πώς να κινηματογραφήσετε με τη δική σας πράσινη οθόνη χρησιμοποιώντας το iPhone σας

  • Το παράθυρο διαλόγου εγκατάστασης θα εμφανίσει την πρόοδο της εγκατάστασης. Περιμένετε να ολοκληρωθεί.

  • Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, θα μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο Python 3.x στο μενού Έναρξης των Windows, το οποίο ανοίγει το Python 3 Interactive CLI.

  • Το Interactive Python 3 CLI σάς επιτρέπει να γράφετε και να εκτελείτε εντολές Python διαδραστικά. Για παράδειγμα, ένας απλός κώδικας Hello World στην Python μπορεί να γραφτεί χρησιμοποιώντας την εντολή εκτύπωσης. Δεδομένου ότι είναι ένα διαδραστικό CLI, η εντολή ερμηνεύεται ταυτόχρονα και η έξοδος εκτυπώνεται αμέσως.

Για να εξασκηθείτε στον κώδικα, θα πρέπει να λάβετε Python IDE.

Περαιτέρω ανάγνωση

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την Python και τη χρήση της από το εκτενές της τεκμηρίωση ή παρακολουθώντας διαδικτυακά μαθήματα.

Στη συνέχεια, μάθετε πώς να εγκαταστήσετε το PIP για να εγκαταστήσετε πακέτα Python.

Σας άρεσε να διαβάζετε το άρθρο; Τι θα λέγατε να μοιράζεστε με τον κόσμο;