Κατανόηση της Συμμόρφωσης HITRUST με τους Layman’s Όρους

Η συμμόρφωση με το HITRUST παρέχει στους οργανισμούς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την κάλυψη των απαιτήσεων συμμόρφωσης από πολλούς κανονισμούς όπως οι HIPAA, NIST, SOC 2 και άλλοι.

Με τους αυξανόμενους κινδύνους για την ασφάλεια των δεδομένων, έχει καταστεί ζωτικής σημασίας η συμμόρφωση με αυτά τα πρότυπα προκειμένου να αποτραπούν οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και να αποφευχθούν οι κυρώσεις.

Ωστόσο, η ικανοποίηση των απαιτήσεων συμμόρφωσης μπορεί να είναι περίπλοκη και να υπόκειται σε συχνές αλλαγές, καθιστώντας τη διαδικασία δύσκολη.

Για αυτό, η τήρηση των προτύπων συμμόρφωσης HITRUST μπορεί να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε αυτές τις προκλήσεις, συμπεριλαμβάνοντας διάφορα πρότυπα και επιχειρηματικές απαιτήσεις σε ένα πλαίσιο για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων και τη διαχείριση των κινδύνων.

Σε αυτό το άρθρο, θα συζητήσω τη συμμόρφωση με το HITRUST με τους απλούστερους όρους, ώστε να μπορέσετε να ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις και να βελτιώσετε την προστασία δεδομένων στον οργανισμό σας.

Ας αρχίσουμε!

Πίνακας περιεχομένων

Τι είναι η Συμμόρφωση HITRUST;

Η Health Information Trust Alliance (HITRUST) είναι ένας οργανισμός που παρέχει πρότυπα για την προστασία δεδομένων μαζί με προγράμματα ασφαλείας, προκειμένου να βοηθήσει τις εταιρείες να προστατεύουν ευαίσθητα δεδομένα, να διαχειρίζονται τους κινδύνους δεδομένων και να πληρούν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης.

Η συμμόρφωση με το HITRUST είναι η συμμόρφωση ενός οργανισμού στην εκπλήρωση των κανονιστικών απαιτήσεων σχετικά με την προστασία δεδομένων, το απόρρητο και τη διαχείριση κινδύνου. Είναι ο μόνος οργανισμός που παρέχει μια πλατφόρμα αξιολόγησης και ένα πλαίσιο για την επίτευξη συμμόρφωσης.

Η συμμόρφωση με το HITRUST περιλαμβάνει διάφορα πλαίσια, πρότυπα, κανονισμούς και περιφερειακούς νόμους, εκτός από τις επιχειρηματικές απαιτήσεις που είναι ενσωματωμένες σε ένα ενιαίο πλαίσιο, που ονομάζεται πλαίσιο HITRUST.

Έτσι, αντί να καταβάλλετε προσπάθειες για την εκπλήρωση όλων των επιμέρους ρυθμιστικών απαιτήσεων χωριστά, μπορείτε να περάσετε από μία μόνο αξιολόγηση, π.χ. HITRUST, και να προσδιορίσετε εάν συμμορφώνεστε ή όχι.

Αυτό το πλαίσιο καλύπτει πολλούς ελέγχους ασφαλείας και βοηθά τους οργανισμούς να πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις και να προστατεύουν τα PHI, ePHI, ιατρικά αρχεία και άλλα δεδομένα υγειονομικής περίθαλψης από εκμετάλλευση.

Επιπλέον, η πιστοποίηση HITRUST Common Security Framework (CSF) παρέχει έναν οδικό χάρτη για τη συμμόρφωση για οργανισμούς από όλους τους τομείς, ιδιαίτερα τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η συμμόρφωση με το HITRUST χρησιμεύει ως χρυσό πρότυπο στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, διασφαλίζοντας ότι οι οργανισμοί επιλύουν προκλήσεις ασφάλειας δεδομένων μέσω διαφόρων ελέγχων ασφάλειας και απορρήτου.

Αν και η HITRUST ιδρύθηκε το 2007 και σχεδιάστηκε αρχικά για την υγειονομική περίθαλψη, άλλοι κλάδοι μπορούν επίσης να τη χρησιμοποιήσουν, καθώς οι έλεγχοι ασφάλειας και απορρήτου της είναι αγνωστικοί για τη βιομηχανία.

Πλεονεκτήματα της Συμμόρφωσης HITRUST

Πολλοί οργανισμοί, ειδικά από τους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και της ασφάλειας πληροφοριών, πληρούν τη συμμόρφωση με το HITRUST για να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους, το κόστος και τις πολυπλοκότητες που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη διαχείριση δεδομένων. Εδώ είναι τα οφέλη που προσφέρει:

Απλοποιημένη Συμμόρφωση

Ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους πολλοί οργανισμοί, ειδικά ινστιτούτα υγειονομικής περίθαλψης, προτιμούν τη συμμόρφωση με το HITRUST είναι επειδή απλοποιεί τη διαδικασία για την εκπλήρωση των κανονιστικών απαιτήσεων. Επιτρέπει επίσης στους οργανισμούς να κατανοήσουν τους ελέγχους ασφαλείας που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες.

Καλύτερη Διαχείριση Κινδύνων

Η συμμόρφωση με τη συμμόρφωση με το HITRUST βοηθά τους οργανισμούς να διατηρήσουν τις βέλτιστες πρακτικές που απαιτούνται για την προστασία δεδομένων. Παρέχει ένα ισχυρό πλαίσιο για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων για το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά (πωλητές και τρίτα μέρη). Αυτό μειώνει τον κίνδυνο παραβίασης δεδομένων.

  9 καλύτερες εταιρείες παρακολούθησης ασθενών από απόσταση

Ενισχυμένη Κυβερνοασφάλεια

Η συμμόρφωση με τη συμμόρφωση με το HITRUST δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να βελτιώσουν τη συνολική στάση ασφαλείας τους. Για αυτό, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ελέγχων ασφαλείας που περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση, ελέγχους πρόσβασης, απόκριση περιστατικού και πολλά άλλα. Επιπλέον, η HITRUST ενημερώνει τακτικά τις μεθοδολογίες και τις λύσεις της για να σας βοηθήσει να παραμένετε μπροστά από τα εξελισσόμενα πρότυπα καθώς και τις απειλές.

Ασφαλής μετάδοση δεδομένων

Το HITRUST βοηθά τους οργανισμούς να στέλνουν με ασφάλεια ευαίσθητα δεδομένα ενσωματώνοντας ισχυρούς ελέγχους ασφαλείας και κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο. Δεν περιορίζει τους οργανισμούς σε όγκους μετάδοσης δεδομένων. Αντίθετα, υποστηρίζει τη χρήση της μετάδοσης δεδομένων με την κατάλληλη ασφάλεια.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Η τήρηση της συμμόρφωσης με το HITRUST επιτρέπει σε έναν οργανισμό να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών του. Δείχνει ότι ο οργανισμός ακολουθεί μια αυστηρή πολιτική για την ασφάλεια των δεδομένων. Αυτό τους βοηθά να κερδίσουν περισσότερη προσοχή από πελάτες, ενδιαφερόμενους φορείς, επενδυτές, συνεργάτες και πελάτες, καθώς όλοι εκτιμούν τη συνεργασία με μια εταιρεία που ακολουθεί πρακτικές ασφάλειας.

Ολοκληρωμένη Συμμόρφωση

Η συμμόρφωση με το HITRUST ενοποιεί διαφορετικά ρυθμιστικά πρότυπα και κανονισμούς όπως GDPR, HIPAA, ISO και PCI-DSS. Έτσι, γίνεται ευκολότερο για εσάς να παραμένετε συμμορφωμένοι με διάφορους κανονισμούς κυβερνοασφάλειας κάτω από μια στέγη αντί να επιτυγχάνετε συμμόρφωση ένας προς έναν.

Σημασία της Συμμόρφωσης HITRUST στην Υγεία

Η συμμόρφωση με το HITRUST έχει μεγάλη σημασία στην κυβερνοασφάλεια των τομέων υγειονομικής περίθαλψης και ασφάλειας πληροφοριών. Επιτρέπει σε αυτές τις βιομηχανίες να υιοθετήσουν μια αυστηρή προσέγγιση όσον αφορά την προστασία και τη διαχείριση δεδομένων.

Προστασία Ευαίσθητων Δεδομένων Ασθενούς

Η συμμόρφωση με το HITRUST επιτρέπει στους οργανισμούς να εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων ασθενών και του ePHI. Ο οργανισμός παρέχει ένα πρόγραμμα πιστοποίησης μέσω του οποίου μπορείτε να δείξετε πώς προστατεύετε τα δεδομένα των ασθενών και τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνετε για να το πετύχετε.

Ισχυρό Πλαίσιο Ασφαλείας

Το HITRUST δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης να αναπτύξουν ένα ισχυρό πλαίσιο ασφαλείας που τους βοηθά να καλύπτουν διάφορες πτυχές της στάσης ασφαλείας τους. Βοηθώντας στην ανάπτυξη αποτελεσματικών ελέγχων ασφαλείας και μιας ισχυρής προσέγγισης για την ασφάλεια, η συμμόρφωση με το HITRUST βοηθά τους οργανισμούς να αντιμετωπίζουν τους πιθανούς κινδύνους και τις ευπάθειες ασφαλείας με ευκολία.

Διαχείριση κινδύνου

Η βασισμένη στον κίνδυνο προσέγγιση του HITRUST βοηθά τους οργανισμούς να αξιολογούν και να ιεραρχούν τις απειλές και τα τρωτά σημεία που μπορούν να έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο. Επιτρέπει επίσης στις ομάδες ασφαλείας να χρησιμοποιούν τους πόρους τους στο σωστό μέρος και να επιλύουν τα προβλήματα πιο γρήγορα.

Ικανοποίηση διαφόρων κανονιστικών απαιτήσεων

Βιομηχανίες όπως η υγειονομική περίθαλψη υπόκεινται σε αυστηρές ρυθμίσεις. Ως εκ τούτου, αυτά πρέπει να τηρούν αυστηρά πρότυπα και κανονισμούς που ισχύουν στην περιοχή όπου λειτουργούν τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης. Η συμμόρφωση με το HITRUST παρέχει ένα ενοποιημένο πλαίσιο που βοηθά τους οργανισμούς από αυτούς τους τομείς να ευθυγραμμιστούν με διάφορες κανονιστικές απαιτήσεις και να αποφύγουν τις κυρώσεις.

Προληπτική Ενάντια στις Απειλές

Με τις αυξανόμενες απειλές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, έχει καταστεί ζωτικής σημασίας για τους οργανισμούς να παραμείνουν ενεργοί έναντι όλων των ειδών απειλών. Όταν οι οργανισμοί επιλέγουν τη συμμόρφωση με το HITRUST, τους βοηθά να υιοθετήσουν μια προληπτική προσέγγιση έναντι των αναδυόμενων απειλών και να ενημερώνονται με όλες τις απαραίτητες λύσεις για τον μετριασμό τους.

Μετριασμός Κινδύνων

Οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στους τομείς της υγείας και των πληροφοριών συχνά συναλλάσσονται με τρίτους προμηθευτές και διασυνδεδεμένα συστήματα. Αυτό αυξάνει την επιφάνεια επίθεσης του οργανισμού. Η συμμόρφωση με το HITRUST βοηθά τον οργανισμό να εφαρμόσει τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας και να μειώσει τους σχετικούς κινδύνους σε σύνθετες υποδομές και αλυσίδες εφοδιασμού.

HITRUST και άλλα πρότυπα

Η HITRUST, μέσω του ολοκληρωμένου πλαισίου της, ενσωματώνεται με κορυφαίους κανονισμούς και πρότυπα του κλάδου. Ας καταλάβουμε πώς το HITRUST και οι κανονισμοί και τα πρότυπα βυθίζονται.

#1. HIPAA και HITRUST

Πηγή: StoneFly

Το HITRUST έχει σχεδιαστεί ρητά για να ανταποκρίνεται στα πρότυπα του νόμου περί φορητότητας και λογοδοσίας ασφάλισης υγείας (HIPAA) εφαρμόζοντας ελέγχους και απαιτήσεις που ευθυγραμμίζονται με τους κανόνες του. Η HITRUST έχει σχεδιάσει τον έλεγχο πρόσβασης, την καταγραφή ελέγχου, την ειδοποίηση παραβίασης και την προσέγγιση βάσει κινδύνου με τέτοιο τρόπο ώστε να ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις HIPAA.

  10 καλύτερες μεταφραστικές εφαρμογές για χρήση ενώ ταξιδεύετε

#2. PCI-DSS και HITRUST

Το HITRUST περιλαμβάνει επίσης το Πρότυπο Ασφάλειας Δεδομένων Βιομηχανίας Πληρωμών (PCI-DSS) μαζί με στοιχεία ελέγχου όπως κρυπτογράφηση και έλεγχος πρόσβασης σε ασφαλή στοιχεία πληρωμής. Το HITRUST επιτρέπει στους οργανισμούς να χρησιμοποιούν τους ελέγχους πρόσβασης και την κρυπτογράφηση του CSF για να τηρούν τις απαιτήσεις του PCI-DSS.

#3. ISO και HITRUST

Δεδομένου ότι το HITRUST χρησιμεύει ως ένα ενοποιημένο πλαίσιο, βοηθά επίσης τον οργανισμό σας να πληροί τα πρότυπα που ορίζει ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO).

Το HITRUST CSF παρέχει μια δομημένη προσέγγιση για την εφαρμογή ελέγχων που συμμορφώνονται με όλα τα πρότυπα ISO για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών. Είναι κατάλληλο για οργανισμούς που θέλουν να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς ISO 270001.

#4. GDPR και HITRUST

Σε αντίθεση με το HIPAA ή το PCI-DSS, το HITRUST CSF δεν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο έχουν δημιουργηθεί οι έλεγχοι διαχείρισης κινδύνου και απορρήτου μπορεί να βοηθήσει οργανισμούς από τους τομείς της ασφάλειας των πληροφοριών και της υγείας να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις του GDPR. Παρέχει στους οργανισμούς ένα ισχυρό πλαίσιο για την ασφάλεια των δεδομένων και την επίδειξη λογοδοσίας.

#5. NIST και HITRUST

Εάν ο οργανισμός σας θεωρεί ότι είναι δύσκολο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Εθνικού Ινστιτούτου Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST), τότε η υιοθέτηση του HITRUST CSF μπορεί να σας βοηθήσει.

Η HITRUST έχει σχεδιάσει τον έλεγχο του CSF του με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργεί μια συσχέτιση με τους ελέγχους απορρήτου και ασφάλειας του NIST με εκείνους των στοιχείων ελέγχου του HITRUST CSF. Δεδομένου ότι το CSF εφαρμόζει ένα ευρύ φάσμα ελέγχων, επιτρέπει στον οργανισμό σας να ευθυγραμμιστεί με τις οδηγίες ελέγχου NIST.

Βήματα για την επίτευξη συμμόρφωσης HITRUST

Το HITRUST απαιτεί από εσάς να περάσετε από μια αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης για να επιτύχετε τη συμμόρφωση. Μπορείτε να το κάνετε ανεξάρτητα ή μέσω αξιολογητών HITRUST.

Η διαδικασία συμμόρφωσης είναι ελαφρώς χρονοβόρα αλλά εξαρτάται από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του οργανισμού. Ακολουθούν τα βήματα για την επίτευξη συμμόρφωσης.

Βήμα 1: Κάντε λήψη του πλαισίου CSF HITRUST

Πηγή: HITRUST Alliance

Το πρώτο πράγμα που θα χρειαστεί να κάνετε είναι να κατεβάσετε το πιο πρόσφατο πλαίσιο HITRUST CSF από τον επίσημο ιστότοπο HITRUST και να εξετάσετε προσεκτικά κάθε απαίτηση.

Βήμα 2: Επιλέξτε έναν αξιολογητή HITRUST

Τώρα, πρέπει να επιλέξετε έναν εξουσιοδοτημένο αξιολογητή HITRUST που θα σας βοηθήσει να αξιολογήσετε τους ελέγχους ασφαλείας και τη διαχείριση κινδύνου σε σχέση με το πλαίσιο CSF της HITRUST. Αυτή είναι μια προαιρετική διαδικασία, καθώς μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε ανάλυση κενών μόνοι σας.

Βήμα 3: Αναλύστε το Πεδίο

Στο επόμενο βήμα, θα πρέπει να καθορίσετε το εύρος και για αυτό, θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε μια ανάλυση χάσματος του ελέγχου στόχου με αυτό του υπάρχοντος ελέγχου. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αξιολόγηση ετοιμότητας για να ελέγξετε τους ελέγχους ασφαλείας, τις διαδικασίες και τις πολιτικές και να μάθετε πού χρειάζεται βελτίωση ο οργανισμός σας.

Βήμα 4: Σχέδιο αποκατάστασης κενών

Ανάλογα με την ανάλυση του πεδίου εφαρμογής και την αξιολόγηση ετοιμότητας, ο αξιολογητής HITRUST θα αναπτύξει ένα σχέδιο αποκατάστασης κενού, έτσι ώστε τίποτα να μην μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία συμμόρφωσης. Το σχέδιο θα έχει κατευθυντήριες γραμμές, πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους για την προσέγγιση και επίλυση ζητημάτων.

Μετά τη διεξαγωγή της αποκατάστασης κενών, θα πρέπει να ενσωματώσετε τον έλεγχο, την κρυπτογράφηση και τις πολιτικές για την αποκατάσταση των κενών.

Βήμα 5: Εκτελέστε την αξιολόγηση HITRUST

Σε αυτό το βήμα, ένας εξουσιοδοτημένος αξιολογητής HITRUST θα διεξάγει τη διαδικασία αξιολόγησης HITRUST. Αυτά τα άτομα δεν θα αξιολογούν μόνο τους ελέγχους και τις πολιτικές ασφαλείας του οργανισμού σας, αλλά και τις διαδικασίες και τις ενσωματώσεις.

Πηγή: HITRUST Alliance

Ο εξουσιοδοτημένος αξιολογητής θα πάρει συνέντευξη από τους υπαλλήλους του οργανισμού σας και θα κατανοήσει τη δέσμευσή τους στους ελέγχους και τις πολιτικές ασφαλείας. Για αυτό, πρέπει να προσκομίσετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα ζητήσουν, προκειμένου να δείξετε ότι ο οργανισμός σας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της HITRUST.

  6 τρόποι για να διαγράψετε «άλλα» αρχεία σε τηλέφωνα Xiaomi, Redmi και POCO που εκτελούν MIUI

Βήμα 6: Αντιμετωπίστε τα ζητήματα

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ενδέχεται να προκύψουν ορισμένα ζητήματα. Ο εξουσιοδοτημένος αξιολογητής της HITRUST θα σας παράσχει την αναφορά μαζί με συστάσεις αποκατάστασης. Η ομάδα σας πρέπει να τα αντιμετωπίσει γρήγορα και να δώσει την τελική αναφορά.

Εάν ο αξιολογητής είναι ικανοποιημένος με την έκθεσή σας, θα θέσει τον οργανισμό σας σε περίοδο 90 ημερών χωρίς αλλαγές. Ο αξιολογητής θα κάνει μια πλήρη ανασκόπηση και θα υποβάλει την τελική έκθεση στον οργανισμό HITRUST.

Βήμα 7: Λάβετε την πιστοποίηση HITRUST

Εάν η HITRUST είναι ικανοποιημένη με την τελική αναφορά, θα εκδώσει την πιστοποίηση – την πιστοποίηση HITRUST. Θα υποδεικνύει ότι έχετε επιτύχει τη συμμόρφωση με το HITRUST. Ωστόσο, πρέπει να ευθυγραμμίζεστε τακτικά με το πλαίσιο HITRUST για να διατηρείτε και να συμμορφώνεστε.

Προκλήσεις στην Επιδίωξη Συμμόρφωσης με το HITRUST

Η επίτευξη της συμμόρφωσης με το HITRUST ωφελεί έναν οργανισμό με πολλούς τρόπους, αλλά υπάρχουν αρκετές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει κάποιος ενώ το επιδιώκει. Αυτές οι προκλήσεις είναι:

Υψηλός χρόνος ολοκλήρωσης

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην επιδίωξη της συμμόρφωσης με το HITRUST είναι ο σημαντικός χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας. Ακόμη και οι οργανισμοί με ισχυρή στάση ασφαλείας μπορούν να χρειαστούν περίπου 200 ώρες για τη διαδικασία πιστοποίησης.

Σύνθετες Απαιτήσεις

Το HITRUST CSF περιλαμβάνει πολλούς κανονισμούς και πρότυπα, επομένως η τήρηση όλων των απαιτήσεων για τη διατήρηση της συμμόρφωσης με το HITRUST CSF μπορεί να είναι πολύπλοκη. Επιπλέον, οι οργανισμοί πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τους ελέγχους συνεχώς για να διατηρήσουν τη συμμόρφωση, κάτι που θα μπορούσε να είναι δύσκολο λόγω των μεταβαλλόμενων αναγκών και του εργατικού δυναμικού.

Πιστοποίηση δαπανηρή

Η επίτευξη συμμόρφωσης με το HITRUST μπορεί να είναι μια δαπανηρή υπόθεση, καθώς απαιτεί σημαντικές επενδύσεις. Θα χρειαστεί να προσλάβετε έναν εξωτερικό αξιολογητή HITRUST για να σας βοηθήσει στη διαδικασία συμμόρφωσης. Θα χρειαστεί επίσης να διαθέσετε πόρους για τις εσωτερικές σας ομάδες προσεκτικά για να ελαχιστοποιήσετε τη σπατάλη.

Συνεχής Συντήρηση

Για να παραμείνετε συμβατοί με το HITRUST CSF, πρέπει να διατηρείτε συνεχώς τις απαιτήσεις της συμμόρφωσης με το HITRUST.

Έτσι, η διατήρηση της συμμόρφωσης μπορεί να είναι πρόκληση για πολλούς οργανισμούς, καθώς οι ανάγκες αλλάζουν, νέα προϊόντα και υπηρεσίες προστίθενται για να ικανοποιήσουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις και η επένδυση είναι σημαντική.

Διαχείριση Πωλητών

Πολλοί οργανισμοί συνεργάζονται με διαφορετικούς τρίτους προμηθευτές για διάφορες υπηρεσίες και κάθε προμηθευτής έχει τη δική του στάση ασφαλείας. Επομένως, ο τρίτος προμηθευτής με τον οποίο συνεργάζεστε πρέπει επίσης να τηρεί τη συμμόρφωση με το HITRUST, κάτι που μπορεί να είναι δύσκολο.

Θα πρέπει να κατανείμετε σωστά τις ομάδες και τους πόρους και να αξιολογείτε και να παρακολουθείτε συνεχώς τους ελέγχους και τις πρακτικές ασφαλείας τους. Αυτό θα διασφαλίσει ότι ακολουθούν επίσης τις βέλτιστες πρακτικές και ότι συμμορφώνονται συνεχώς με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Πώς οι οργανισμοί έχουν επιτύχει τη συμμόρφωση με το HITRUST

Ρίξτε μια ματιά σε ορισμένες περιπτώσεις χρήσης του τρόπου με τον οποίο διαφορετικοί οργανισμοί έχουν επιτύχει επιτυχή συμμόρφωση.

#1. Ιδρύματα Υγείας

Οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης επιτυγχάνουν τη συμμόρφωση με το HITRUST αξιολογώντας τα υπάρχοντα μέτρα ασφαλείας τους και εντοπίζοντας κενά σε νοσοκομεία και κλινικές. Μετά από αυτό, διεξάγουν μια διαδικασία αποκατάστασης βελτιώνοντας τους ελέγχους πρόσβασης, εφαρμόζοντας κρυπτογράφηση και ενισχύοντας τη διαχείριση και την απόκριση κινδύνου.

Τα ινστιτούτα υγείας προσλαμβάνουν συμβούλους HITRUST που αξιολογούν όλους τους ελέγχους και τους επικυρώνουν. Εάν όλα ευθυγραμμίζονται με την απαίτηση, η HITRUST παρέχει την πιστοποίηση.

#2. Οικονομικούς Οργανισμούς

Ο χρηματοοικονομικός οργανισμός που χειρίζεται ευαίσθητα δεδομένα ακολουθεί μια μακρά διαδικασία για την επίτευξη συμμόρφωσης με το HITRUST.

Αρχικά, αντιστοιχίζουν τα στοιχεία ελέγχου HITRUST CSF με τα υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου ασφαλείας και στη συνέχεια εκτελούν μια ανάλυση κενού. Εν τω μεταξύ, τα ινστιτούτα διεξάγουν εκπαιδευτικά προγράμματα ασφάλειας, εφαρμόζουν κρυπτογράφηση και ξεκινούν μια συνεχή διαδικασία παρακολούθησης.

Αυτοί οι οργανισμοί, επίσης, προσλαμβάνουν έναν εξουσιοδοτημένο από την HITRUST ελεγκτή τρίτου μέρους, ο οποίος ελέγχει το πλαίσιο ασφαλείας για να ελέγξει εάν ευθυγραμμίζεται με τα στοιχεία ελέγχου HITRUST. Μετά την επαλήθευση, παρέχουν την πιστοποίηση στον οργανισμό.

#3. Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών

Οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί επιλέγουν επίσης τη συμμόρφωση με το HITRUST για να αποδείξουν τη δέσμευσή τους στην προστασία των πληροφοριών των πελατών. Διεξάγουν συνεχή αξιολόγηση κινδύνου, διαχείριση τρωτών σημείων και κρυπτογράφηση δεδομένων για τη μείωση της επιφάνειας επίθεσης.

Οι οργανισμοί τηλεπικοινωνιών ενημερώνουν τακτικά τα στοιχεία ελέγχου πρόσβασης και αναπτύσσουν ανίχνευση εισβολής για να βελτιώσουν τη συνολική στάση ασφαλείας. Διεξάγουν επίσης εκπαιδευτικά προγράμματα για να βοηθήσουν τις ομάδες να εκτελέσουν τις βέλτιστες πρακτικές ασφαλείας. Ευθυγραμμίζοντας τις πρακτικές ασφαλείας τους με τις απαιτήσεις HITRUST, πολλοί τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί έχουν επιτύχει τη συμμόρφωση με επιτυχία.

συμπέρασμα

Το HITRUST CSF χρησιμεύει ως ένα πλήρες πλαίσιο συμπεριλαμβάνοντας διάφορους κανονισμούς και πρότυπα. Μόλις ο οργανισμός σας επιτύχει τη συμμόρφωση με το HITRUST, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι πληροίτε όλες τις απαιτήσεις διαφόρων προτύπων, συμπεριλαμβανομένων των HIPAA, ISO, PCI-DSS κ.λπ.

Επομένως, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να επιτύχετε τη συμμόρφωση με το HITRUST και να προστατέψετε τα δεδομένα του οργανισμού σας, να τα διαχειριστείτε αβίαστα και να αποφύγετε κυρώσεις.

Μπορείτε επίσης να εξερευνήσετε κάποιο καλύτερο λογισμικό συμμόρφωσης με την κυβερνοασφάλεια για να παραμείνετε ασφαλείς.