Επεξήγηση του πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων: Πώς ωφελεί τις επιχειρήσεις;

Οι σημερινές επιχειρήσεις συλλέγουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των αλληλεπιδράσεων με τους πελάτες, των επισκέψεων σε ιστότοπους, της δραστηριότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, των συσκευών IoT και άλλων. Όσο περισσότερα είναι τα δεδομένα, τόσο περισσότερο αυτές οι εταιρείες πρέπει να επενδύσουν σε ένα πλαίσιο διακυβέρνησης δεδομένων.

Σύμφωνα με έρευνα του Forbes, το 71% των εταιρειών προέβλεψε ότι η επένδυσή τους στη διακυβέρνηση δεδομένων θα αυξανόταν δραστικά για τη βελτίωση της ποιότητας, της συνέπειας και της αξιοπιστίας των δεδομένων. Η διακυβέρνηση δεδομένων διασφαλίζει τη βελτίωση του πλήρους κύκλου ζωής δεδομένων ενός οργανισμού. Ταυτόχρονα, το πλαίσιο διακυβέρνησης δεδομένων καθορίζει τα πρακτικά και εφαρμόσιμα περιγράμματα για τη διακυβέρνηση δεδομένων.

Πίνακας περιεχομένων

Τι είναι η Διακυβέρνηση Δεδομένων;

Η διακυβέρνηση δεδομένων αναφέρεται στις πολιτικές, τις διαδικασίες και τα πρότυπα που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί για τη διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού τους. Περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες, όπως διαχείριση ποιότητας δεδομένων, απόρρητο δεδομένων και ασφάλεια δεδομένων.

Ένα πραγματικό παράδειγμα διακυβέρνησης δεδομένων είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο GDPR ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί συλλέγουν, επεξεργάζονται και αποθηκεύουν τα προσωπικά δεδομένα ατόμων εντός της ΕΕ και θέτει αυστηρούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων και το απόρρητο.

Γιατί είναι σημαντική η διακυβέρνηση δεδομένων;

Οι μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, όπως η Amazon, η Microsoft, το Facebook και η Google, συλλέγουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων πελατών. Χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους με μια βελτιωμένη εξατομικευμένη εμπειρία, καθώς και να βελτιώσουν κάθε τμήμα της επιχείρησης με μια προσέγγιση που βασίζεται στα δεδομένα.

Ο επιτυχής χειρισμός, διαχείριση και υλοποίηση περιουσιακών στοιχείων μεγάλων δεδομένων είναι δυνατή μόνο με ένα σωστό σχέδιο διακυβέρνησης δεδομένων. Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη διακυβέρνηση δεδομένων είναι τόσο τεράστια στη διαχείριση εταιρικών δεδομένων.

Σύμφωνα με αναφορές, το Facebook και η Google διαχειρίζονται βάσεις δεδομένων άνω των εκατοντάδων petabyte. Η απεραντοσύνη φέρνει πολυπλοκότητα στον κύκλο ζωής των δεδομένων, επομένως τα πλαίσια διακυβέρνησης δεδομένων εμφανίζονται στην εικόνα. Όλα όσα ορίζονται στο πρόγραμμα διαχείρισης δεδομένων ενός οργανισμού θα υλοποιηθούν πρακτικά με τη βοήθεια ενός πλαισίου.

Ένα πλαίσιο διακυβέρνησης δεδομένων είναι μια δομημένη προσέγγιση για τη διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού ενός οργανισμού. Παρέχει ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών, πολιτικών, διαδικασιών και βέλτιστων πρακτικών που επιτρέπουν την αποτελεσματική διακυβέρνηση δεδομένων.

Πώς λειτουργεί το Πλαίσιο Διακυβέρνησης Δεδομένων;

Ένα πλαίσιο διακυβέρνησης δεδομένων περιλαμβάνει συνήθως μια δομή διακυβέρνησης, πολιτικές, διαχείριση ποιότητας, αρχιτεκτονική και ασφάλεια. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τη διαφορά μεταξύ της διακυβέρνησης δεδομένων και του πλαισίου, καθώς η διακυβέρνηση δεδομένων είναι μια ευρύτερη έννοια.

Η διακυβέρνηση δεδομένων περιλαμβάνει πολλούς ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών επιχειρήσεων, των επαγγελματιών πληροφορικής, των διαχειριστών δεδομένων και των υπευθύνων συμμόρφωσης. Η ευθύνη της δημιουργίας και της διατήρησης ενός πλαισίου ανήκει συνήθως σε μια καθορισμένη ομάδα ή επιτροπή διαχείρισης δεδομένων που αποτελείται από εκπροσώπους από διαφορετικούς τομείς του οργανισμού.

  Πόσο διαρκεί το Tinder Shadowban;

Σε τελική ανάλυση, ο καθένας στον οργανισμό έχει έναν ρόλο να διαδραματίσει στη διασφάλιση αποτελεσματικής διακυβέρνησης δεδομένων και απαιτεί μια κουλτούρα κοινής ευθύνης, υπευθυνότητας και συνεργασίας.

Στόχοι του Πλαισίου Διακυβέρνησης Δεδομένων

Ποιότητα Δεδομένων: Το πλαίσιο διακυβέρνησης δεδομένων διασφαλίζει την ποιότητα των δεδομένων θεσπίζοντας πρότυπα και διαδικασίες για τη διασφάλιση της ακρίβειας, της πληρότητας, της συνέπειας και της εγκυρότητας των δεδομένων.

Απόρρητο και ασφάλεια: Η διακυβέρνηση δεδομένων υποστηρίζει το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων ορίζοντας πολιτικές και διαδικασίες για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη και κακή χρήση.

Προσβασιμότητα: Αυξάνει τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα των δεδομένων δημιουργώντας ένα σύστημα που παρέχει πρόσβαση σε αξιόπιστα και ακριβή δεδομένα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες και μειώνει τα σιλό δεδομένων και την αντιγραφή.

Βελτιστοποιημένη χρήση: Τα πλαίσια διακυβέρνησης δεδομένων επιτρέπουν στους οργανισμούς να βελτιστοποιούν τη χρήση δεδομένων προωθώντας την αποτελεσματική χρήση των δεδομένων στη λήψη αποφάσεων, βελτιώνοντας τις δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων και εντοπίζοντας ευκαιρίες για δημιουργία εσόδων από δεδομένα.

Διασφάλιση συμμόρφωσης: Τα πλαίσια διασφαλίζουν ότι οι πρακτικές διαχείρισης δεδομένων ευθυγραμμίζονται με νομικές, κανονιστικές και συμβατικές υποχρεώσεις εντός και εκτός του οργανισμού.

Συνεργασία: Με ένα πλαίσιο, η συλλογική ομαδική εργασία γίνεται ευκολότερη με την προώθηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών επιχειρηματικών μονάδων, ενδιαφερόμενων μερών και ομάδων πληροφορικής για την προώθηση της κοινής κατανόησης των δεδομένων και της χρήσης τους.

Μειωμένοι κίνδυνοι: Ένα πλαίσιο μειώνει τους κινδύνους εντοπίζοντας και μετριάζοντας πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με δεδομένα και διασφαλίζοντας την επιχειρηματική συνέχεια σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, διακοπής λειτουργίας ή καταστροφής.

Βήματα για τη δημιουργία πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων

Βήμα 1: Καθορίστε το εύρος και τους στόχους

Προσδιορίστε τις επιχειρηματικές μονάδες, τους τομείς δεδομένων και τους κινδύνους που σχετίζονται με δεδομένα που πρέπει να καλύπτονται από το πλαίσιο και καθορίστε τους στόχους και τους στόχους της διακυβέρνησης δεδομένων.

Βήμα 2: Προσδιορίστε τα ενδιαφερόμενα μέρη

Προσδιορίστε τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη που θα συμμετάσχουν στη διακυβέρνηση δεδομένων, όπως ηγέτες επιχειρήσεων, ιδιοκτήτες δεδομένων, διαχειριστές δεδομένων, επαγγελματίες πληροφορικής και στελέχη συμμόρφωσης.

Βήμα 3: Δημιουργήστε μια δομή

Δημιουργήστε μια ομάδα διακυβέρνησης ή επιτροπή υπεύθυνη για τον καθορισμό πολιτικών, διαδικασιών και προτύπων δεδομένων και την παρακολούθηση της ποιότητας, της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των δεδομένων.

Βήμα 4: Δημιουργήστε ένα απόθεμα δεδομένων

Προσδιορίστε όλα τα στοιχεία δεδομένων εντός του πλαισίου και δημιουργήστε ένα απόθεμα δεδομένων που περιλαμβάνει μεταδεδομένα, όπως η γενεαλογία δεδομένων, η ιδιοκτησία και η χρήση.

Βήμα 5: Καθορίστε πολιτικές και πρότυπα δεδομένων

Δημιουργήστε πολιτικές και πρότυπα που καθορίζουν τον τρόπο συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και κοινής χρήσης δεδομένων και πώς θα διασφαλίζεται η ποιότητα, η ασφάλεια και το απόρρητο των δεδομένων.

Βήμα 6: Εφαρμογή διαδικασιών διακυβέρνησης δεδομένων

Καθορίστε τις διαδικασίες για τη διαχείριση της ποιότητας των δεδομένων, την ασφάλεια των δεδομένων και το απόρρητο των δεδομένων και καθορίστε ρόλους και ευθύνες για διαφορετικούς ενδιαφερόμενους.

Βήμα 7: Εφαρμογή εργαλείων διακυβέρνησης δεδομένων

Εφαρμόστε εργαλεία διακυβέρνησης δεδομένων που μπορούν να αυτοματοποιήσουν και να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες διακυβέρνησης δεδομένων, όπως κατάλογος δεδομένων, σειρά δεδομένων, δημιουργία προφίλ δεδομένων και εργαλεία ασφάλειας δεδομένων.

Βήμα 8: Παρακολούθηση και μέτρηση

Παρακολουθήστε και μετρήστε την αποτελεσματικότητα του πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων ορίζοντας μετρήσεις και KPI και χρησιμοποιήστε την ανατροφοδότηση για να βελτιώσετε το πλαίσιο με την πάροδο του χρόνου.

Γιατί είναι απαραίτητο για την επιχείρησή σας το Πλαίσιο Διακυβέρνησης Δεδομένων;

Ένα πλαίσιο διακυβέρνησης δεδομένων βοηθά τις επιχειρήσεις να επιτύχουν μεγαλύτερους στόχους με τεράστια δεδομένα, το ίδιο και με οικονομικά αποδοτικές μεθόδους. Σύμφωνα με μια μελέτη περίπτωσης HBR, εταιρείες όπως η Procter & Gamble (P&G) εφάρμοσαν ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης δεδομένων για τη βελτίωση της ποιότητας και της συνέπειας των δεδομένων.

  Πώς να ενεργοποιήσετε το κρίκετ στο τηλέφωνο

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους αποθεμάτων κατά 30% και την αύξηση των επιπέδων εξυπηρέτησης πελατών κατά 10%. Με ένα πλαίσιο διακυβέρνησης δεδομένων, μια επιχείρηση μπορεί να λαμβάνει καλύτερες αποφάσεις ενώ αντιμετωπίζει παραβιάσεις δεδομένων και αποτυγχάνει να πληροί τις νομικές απαιτήσεις.

Οφέλη της Διακυβέρνησης Δεδομένων

Υπάρχουν τόσα πολλά οφέλη που προκύπτουν από τα συστήματα διακυβέρνησης δεδομένων σε έναν οργανισμό. Ακολουθούν μερικά από τα σημαντικότερα οφέλη που αποκομίζετε:

Αποφάσεις που βασίζονται σε δεδομένα

Καθιερώνοντας ένα επίσημο πλαίσιο διακυβέρνησης δεδομένων, οι οργανισμοί μπορούν να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα είναι συνεπή, ακριβή και αξιόπιστα, οδηγώντας σε πιο ενημερωμένη και σίγουρη λήψη αποφάσεων.

Ενισχυμένος έλεγχος κόστους

Η διακυβέρνηση δεδομένων μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να εντοπίσουν και να εξαλείψουν περιττά ή περιττά δεδομένα, να μειώσουν το κόστος αποθήκευσης δεδομένων και να βελτιώσουν τη λειτουργική απόδοση, οδηγώντας σε καλύτερο έλεγχο του κόστους και αξιοποίηση των πόρων.

Βελτιστοποιημένη Κανονιστική Συμμόρφωση

Η διακυβέρνηση δεδομένων διασφαλίζει ότι οι πρακτικές διαχείρισης δεδομένων ενός οργανισμού συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανονισμούς, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στην αποφυγή δαπανηρών προστίμων και ζημιών στη φήμη.

Διαφανής και Αξιόπιστη Σχέση

Καθιερώνοντας σαφείς πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων, οι οργανισμοί μπορούν να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη και διαφάνεια με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, ιδιαίτερα τους πελάτες που ανησυχούν όλο και περισσότερο για το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων.

Βαθμονομημένοι κίνδυνοι

Η διακυβέρνηση δεδομένων παρέχει μια δομημένη προσέγγιση για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τον μετριασμό των κινδύνων που σχετίζονται με τα δεδομένα, η οποία μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου και να βελτιώσουν τη συνολική στάση του κινδύνου.

Ευέλικτη Πρόσβαση

Εφαρμόζοντας κατάλληλους ελέγχους πρόσβασης και μέτρα προστασίας δεδομένων, οι οργανισμοί μπορούν να παρέχουν στους υπαλλήλους και στα ενδιαφερόμενα μέρη ευέλικτη και ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα χωρίς να διακινδυνεύουν παραβιάσεις του απορρήτου ή κατάχρηση δεδομένων.

Διακυβέρνηση δεδομένων Vs. Διαχείριση δεδομένων

Και οι δύο είναι δύο ξεχωριστές έννοιες που χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά. Η διακυβέρνηση δεδομένων παρέχει τη στρατηγική κατεύθυνση για τη διαχείριση δεδομένων, ενώ η διαχείριση δεδομένων εφαρμόζει τις τακτικές πτυχές της διακυβέρνησης δεδομένων.

Μαζί, διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και αποδοτικά για την υποστήριξη των επιχειρηματικών στόχων.

Βιβλία και Μαθήματα για τη Διακυβέρνηση Δεδομένων

Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για επαγγελματίες που διαθέτουν εξειδίκευση στη διακυβέρνηση δεδομένων και όσοι επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σε αυτόν τον τομέα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληθώρα πόρων. Ακολουθούν μερικά από τα καλύτερα βιβλία και μαθήματα για τη διακυβέρνηση δεδομένων που θα σας βοηθήσουν να παραμένετε ενημερωμένοι με τις τελευταίες τάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου.

#1. Βασικές αρχές Διακυβέρνησης Δεδομένων – Udemy

Το μάθημα Udemy «Βασικές αρχές Διακυβέρνησης Δεδομένων» έχει σχεδιαστεί για να διδάξει στους ηγέτες των επιχειρήσεων πώς να εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης δεδομένων που διασφαλίζει τη συνέπεια των δεδομένων και συμμορφώνεται με τους κανονισμούς του κλάδου. Αυτό το μάθημα καλύπτει θέματα όπως η εφαρμογή, η ανάπτυξη χάρτη, ο προσδιορισμός ρόλων και η μέτρηση της απόδοσης της επένδυσης.

Αυτό το μάθημα είναι ιδανικό για ηγέτες επιχειρήσεων που θέλουν να βελτιώσουν τη συνοχή των δεδομένων ή να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς δεδομένων όπως ο GDPR.

#2. Εκπαίδευση Διακυβέρνησης Δεδομένων – Udemy

Το μάθημα «Διακυβέρνηση δεδομένων – Ολοκληρωμένο μάθημα για αρχάριους» για το Udemy έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ολοκληρωμένη κατανόηση της διακυβέρνησης δεδομένων και του τρόπου εφαρμογής της σε έναν οργανισμό. Επιπλέον, αυτό το μάθημα καλύπτει θέματα όπως η σημασία της διακυβέρνησης δεδομένων, οι ρόλοι και οι ευθύνες σε ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης δεδομένων, οι προκλήσεις, οι βέλτιστες πρακτικές και πολλά άλλα.

Το μάθημα προσφέρει τρεις ώρες υψηλής ποιότητας, ενημερωμένες διαλέξεις βίντεο και παρέχει πρακτικές, βήμα προς βήμα οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής της διακυβέρνησης δεδομένων σε έναν οργανισμό.

  7 Καλύτερο φορητό DAC/AMP για υπερφόρτιση ήχου

Αυτό το μάθημα είναι ιδανικό για επαγγελματίες δεδομένων που θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη διακυβέρνηση δεδομένων, διευθυντές που θέλουν να το εισαγάγουν στην ομάδα τους και επαγγελματίες που επιθυμούν να το κατανοήσουν για να οδηγήσουν συζητήσεις γύρω από αυτό.

#3. Πλαίσιο Διακυβέρνησης Δεδομένων – Βιβλίο

Το Πλαίσιο Διακυβέρνησης Δεδομένων: Πλήρης οδηγός δεν είναι ένα εγχειρίδιο αλλά ένας οδηγός αυτοαξιολόγησης για επιχειρηματίες, διευθυντές, συμβούλους και στελέχη που θέλουν να διαγνώσουν, να εφαρμόσουν και να ενσωματώσουν βέλτιστες πρακτικές στη διακυβέρνηση δεδομένων. Ο οδηγός περιλαμβάνει διαγνωστικά πρότυπα και πρακτικές, στρατηγικές που βασίζονται σε στοιχεία και πρόσφατες εξελίξεις στη διακυβέρνηση δεδομένων και στο σχεδιασμό διαδικασιών.

Οι αγοραστές θα έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά στοιχεία που τους επιτρέπουν να ιεραρχούν έργα και να ηγούνται αποτελεσματικά των οργανισμών τους.

Αυτό το βιβλίο είναι ιδανικό για όσους θέλουν να βελτιώσουν τις πρωτοβουλίες, τους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις και τις διαδικασίες τους για τη διακυβέρνηση δεδομένων.

#4. Data Governance Guidebook & Playbook – Book

Το Data Governance Guidebook & Playbook By a Practitioner for Practitioners είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την εφαρμογή της διακυβέρνησης δεδομένων που βασίζεται σε δεκαετίες εμπειρίας και δοκιμών και σφαλμάτων.

Το βιβλίο παρέχει οδηγίες για την επιτυχή διαχείριση της δημιουργίας, του μετασχηματισμού και της χρήσης δεδομένων σε διαφορετικούς κλάδους και μεγέθη επιχειρήσεων. Μπορείτε να διαμορφώσετε το ευέλικτο πλαίσιο για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα διαχείρισης δεδομένων και να απαντήσετε σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση δεδομένων.

Οποιοσδήποτε εμπλέκεται στη διακυβέρνηση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων δεδομένων, των διαχειριστών, των θεματοφυλάκων, των αναλυτών, των προγραμματιστών, των διαχειριστών, των παραγωγών και των καταναλωτών, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον οδηγό αναφοράς.

#4. Αποτελεσματική Διακυβέρνηση Δεδομένων – Βιβλίο

«Διακυβέρνηση δεδομένων: Πώς να σχεδιάσετε, να αναπτύξετε και να διατηρήσετε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα διακυβέρνησης δεδομένων», είναι ένας οδηγός για διευθυντές και ηγέτες ομάδων που θέλουν να εφαρμόσουν ένα επιτυχημένο πρόγραμμα διακυβέρνησης δεδομένων. Το βιβλίο συζητά τη σημασία της διακυβέρνησης δεδομένων στη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν το κόστος, την ανάπτυξη, τη διοίκηση, τη διαχείριση και ανησυχίες για την ασφάλεια.

Παρέχει ένα πλαίσιο και μελέτες περιπτώσεων για να βοηθήσει τους αναγνώστες να σχεδιάσουν, να ξεκινήσουν και να εκτελέσουν ένα πρόγραμμα βιώσιμης διακυβέρνησης δεδομένων που μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα και να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους χρήστες.

Αυτό το βιβλίο είναι ιδανικό για όποιον χρειάζεται μια επισκόπηση της διακυβέρνησης δεδομένων και θέλει να ξεκινήσει ένα επιτυχημένο πρόγραμμα.

#5. Master Data Management And Data Governance – Βιβλίο

Το Master Data Management And Data Governance είναι ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος με επίκεντρο τον πελάτη. Καλύπτει σύγχρονες τεχνικές για τη διατήρηση ενός πλαισίου εταιρικών δεδομένων με επίκεντρο την κύρια οντότητα, τη δημιουργία μιας επιχειρηματικής υπόθεσης και χάρτη πορείας MDM και την εφαρμογή πολιτικών ασφαλείας σε επίπεδα.

Από την άλλη πλευρά, αυτός ο οδηγός καλύπτει επίσης διακλαδικές προκλήσεις, κανονιστική συμμόρφωση, ενοποίηση συστημάτων παλαιού τύπου και υπηρεσίες SOA και Web. Το βιβλίο είναι μια πολύτιμη πηγή για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και την άμυνα έναντι απειλών ασφαλείας.

Οποιοσδήποτε εμπλέκεται στον σχεδιασμό και την εφαρμογή λύσεων MDM και Διακυβέρνησης δεδομένων σε εταιρική κλίμακα, όπως αρχιτέκτονες δεδομένων, αναλυτές δεδομένων, διαχειριστές πληροφορικής και προγραμματιστές συστημάτων, θα βρει αυτό το βιβλίο κατάλληλο.

συμπέρασμα

Συμπερασματικά, οι οργανισμοί πρέπει να διαθέτουν ένα ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης δεδομένων για τη διαχείριση των πληροφοριών αποτελεσματικά, τη διατήρηση της ποιότητας, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων. Με την αυξανόμενη σημασία των δεδομένων στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, οι οργανισμοί πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη διακυβέρνηση δεδομένων και να βελτιώνουν συνεχώς τα πλαίσια διακυβέρνησης δεδομένων τους.